ГУ за прописе

Весна Станишић, мастер правник, ВД начелника Градске управе
Адреса: Трг слободе број 3.
III спрат, канцеларија број 302.
34 000 Крагујевац
Т: +381 34 306 152
Еmail: vstanisic@kg.org.rs
Еmail: propisi@kg.org.rs

 

Градска управа за прописе обавља нормативне, стручно-оперативне и  административно-техничке послове у вези са праћењем и унапређењем рада система локалне самоуправе, старање и давање стручних мишљења о усаглашености општих аката са Уставом, законом, подзаконским актима, Статутом Града и другим општим актима органа Града, у поступку њихове припреме и предлагања, као и њиховој нормативно - техничкој и језичкој исправности; остваривање сарадње и пружање стручне помоћи и давање мишљења управама и стручним службама у поступку припреме нацрта и предлога аката из њихове надлежности; давање и других правних мишљења градоначелнику и Градском већу; праћење прописа из делокруга надлежности локалне самоуправе и иницирање доношења/ измене/допуне аката из надлежности органа Града, као и друге послове утврђене законским, подзаконским актима или актима надлежних органа Града.

 

У Градској управи за прописе обављају се послови:

 • давања стручних мишљења о сагласности нацрта или предлога општих аката које израђују /припремају управе, стручне службе Града са Уставом, законом, подзаконским актима, Статутом Града и другим општим актима органа Града, као и њиховој исправности у погледу правне технике и систематике, терминолошке/ језичке уједначености и међусобне усклађености,
 • припреме /израђивања јединствене методологије, односно методолошких правила за израду општих аката које доносе надлежни органи Града и давања инструкција и упутстава надлежним управама и стручним службама у поступку припреме нацрта и предлога аката везаним за припрему аката, у складу са јединственим методолошким правилима,
 • пружања стручне помоћи управама и стручним службама у поступку: израде/припреме нормативно - правних, односно општих или појединачних аката из делокруга њихове надлежности или нацрта и предлога истих; израде пословних/административних поступака и процедура; припреме/израде пречишћених текстова општих аката из надлежности органа, управа и стручних служби Града; припреме/израде аутентичног тумачења општих аката које доносе надлежни органи Града; припреме одговора Уставном суду у вези са предлозима за покретање поступака за оцену уставности или законитости аката донетих од стране надлежног органа Града, као и припреме одговора надлежним државним или правосудним органима и друго,
 • праћења прописа, односно праћења доношења или измене и допуне прописа (закона и подзаконских аката) у области локалне самоуправе, као и других области из делокруга надлежности Града, органа, управа и стручних служби Града и у складу са тим иницирање поступка припреме/израде нацрта или предлога општих и појединачних аката органа Града (одлука, правилника, процедура, упутстава итд), координација активности и контрола ажурности и поштовања рокова,
 • припреме предлога пречишћених текстова општих аката донетих од стране надлежних органа Града;
 • координације активности и контроле ажурности и поштовања рокова, као и усаглашавање рада управа, стручних служби и правних лица чији је оснивач Град у поступку израде /припреме нормативно - правних аката, односно нацрта или предлога општег ака из делокруга њихове надлежности, када се општим актом регулише више области,
 • примене републичких и градских прописа, промену пословних/административних процедура, образаца и сл,
 • везани за праћење, успостављање и ажурирање базе управне и судске праксе која се односи на послове из надлежности органа Града,
 • ажурирање интерног портала Града - електронске базе правних аката којима се регулишу послови из делокруга надлежности Града новим или измењеним законским и подзаконским актима, од значаја за рад и функционисање локалне самоуправе,
 • уређења и издавања „Службеног листа града Крагујевца“,
 • остваривања сарадње са републичким органима, органима других локалних самоуправа или домаћих и међународних организација у поступцима израде/припреме закона или подзаконских аката од значаја за рад и функционисање локалне самоуправе,
 • припреме/израде извештаја о раду Управе, као и пружање помоћи управама у поступку припреме/израде извештаја о њиховом раду и активностима, а све у циљу њиховог уједначавања и заједничког презентовања надлежним органима Града,
 • који се односе на доношење финансијског плана и плана јавних набавки управе у сарадњи са управом надлежном за финансије и јавне набавке,
 • учешћа у спровођењу поступака набавки,
 • интерне финансијске контроле и управљања у складу са прописима о буџетском систему,
 • израде процедура и упутстава из надлежности Управе, које примењује ова Управа у раду као и управе и стручне службе које су у комуникацији са овом управом,
 • као и други послови у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

 

У оквиру Градске управе образоване су основне унутрашње организационе јединице, према пословима који захтевају непосредну повезаност и организациону посебност и то:

 

 • Одељење за контролу општих аката,
 • Одељење за припрему општих и појединачних аката,
 • Одељење за праћење и примену прописа и управне праксе.

Подаци о запосленима у Градској управи за прописе

Љиљана Лазаревић Сарић, мастер правник, начелник Одељења за припрему општих и појединачних аката

Адреса: Трг слободе број 3

III спрат, канцеларија број 313

34 000 Крагујевац

Т +381 34 306 165

Е ljsaric@kg.org.rs

Е propisi@kg.org.rs

 

Јасна Милојевић – дипломирани економиста, Координатор за финансијске послове и координацију рада и активности са управом надлежном за финансије

Адреса: Трг слободе број 3

III спрат, канцеларија број 302

34 000 Крагујевац

Т +381 34 306 154

Е jmilojevic@kg.org.rs

Е propisi@kg.org.rs

 

Маријана Вучићевић – мастер правник, Нормативно-правни послови

Лице за заштиту података о личности у Градској управи за прописе

Адреса: Трг слободе број 3

III спрат, канцеларија број 302

34 000 Крагујевац

Т +381 34 306 153

Е marijana.vucicevic@kg.org.rs

Е propisi@kg.org.rs

 

Ненад Пршић – дипломирани правник, Студијско аналитички послови контроле општих аката

Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Градској управи за прописе

Адреса: Трг слободе број 3

III спрат, канцеларија број 313

34 000 Крагујевац

Т +381 34 306 165

Е nprisic@kg.org.rs

Е propisi@kg.org.rs

 

Биљана Петровић – дипломирани економиста, Аналитички и евиденциони послови Управе

Адреса: Трг слободе број 3

III спрат, канцеларија број 302

34 000 Крагујевац

Т +381 34 306 153

Е biljana.petrovic@kg.org.rs

Е propisi@kg.org.rs

 

Елизабета Вукашиновић, Административно-технички послови Управе

Адреса: Трг слободе број 3

III спрат, канцеларија број 302

34 000 Крагујевац

Т +381 34 306 153

Е evukasinovic@kg.org.rs

Е propisi@kg.org.rs

Документа за преузимање