Обједињена процедура

Опште информације и контакти

Oбједињена процедура је прописана Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14,83/18, 31/19, 37/19- др. закон, 9/20 и 52/21) и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник Републике Србије“, број 68/19).

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавни овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

Назив надлежног органа за спровођење обједињене процедуре: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ

Адреса седишта: КРАГУЈЕВАЦ, Трг слободе број 3
Матични број: 07184069
Порески идентификациони број: 101982436

В.Д. начелника Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење је: Љиљана Пршић,
контакт телефон: 034/ 306-172,
e–mail: ljprsic@kg.org.rs

В.Д. заменика начелника Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење је: Ивана Тодоровић,
контакт телефон: 034/ 306-172,
e–mail: ivanat@kg.org.rs

Секретар Секретаријата за урбанизам и изградњу је: Љиљана Секулић,
контакт телефон: 034/ 306-228,
e–mail: ljsekulic@kg.org.rs

Назив надлежних организационих јединица за спровођење обједињене процедуре у оквиру Градске управе су: Одељење за послове  обједињене  процедуре и Одељење за послове  изградње.

Начелник Одељења за послове обједињене процедуре је: Цветанка Калтак,
контакт телефон: 034/306-267,
e-mail: ckaltak@kg.org.rs

Начелник Одељења за послове изградње је: Ана Милосављевић,
контакт телефон: 034/306-236,
e-mail: amilosavljevic@kg.org.rs

Радно време Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење је од 7,30 до 15,30 часова.

Захтеви за одређену фазу обједињене процедуре (локацијски услови, грађевинска дозвола, реконструкција, адаптација, употребна дозвола и др.), подносе се граду Крагујевцу, Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење – Секретаријату за урбанизам и изградњу, попуњавањем одговарајућег захтева кроз Централизовани информациони систем за електронско подношење пријава.

Систему за електронско подношење пријава, приступа се преко интернет презентација:

Сви коначни докменти, решења и закључци, објављују се на званичној објави на сајту АПР-а.

На наведеним сајтовима могу се пронаћи сва потребна техничка и корисничка упутства за подносиоце захтева.

Регистар обједињених процедура

У складу са чланом 8в Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021) Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, као надлежни орган, спроводи обједињену процедуру тако што води електронску, јавно доступну базу података о току сваког појединачног предмета.

Подаци о току сваког појединачног предмета као и акта надлежних органа за које је прописано да се објављују на интернет страници надлежног органа, јавно су доступни у електронском облику преко интернет стране надлежног органа и Агенције за привредне регистре свим заинтересованим лицима, ради увида и преузимања, у обиму у коме се обезбеђује заштита ауторског права, пословне тајне и података о личности.

Акта надлежног органа и ималаца јавних овлашћења издата у оквиру обједињене процедуре, као и сва документација приложена односно прибављена у поступку обједињене процедуре могу се преузети овде.

ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

 

Приликом подношења захтева односно пријаве за одређену фазу обједињене процедуре, кроз Централни информациони систем (ЦИС), подносилац захтева уз захтев прилаже у пдф формату, потписан електронским квалификованим потписом:

 • доказ о плаћеној републичкој административној такси,
 • доказ о плаћеној накнади за услуге Централне евиденције обједињених процедура и
 • доказ о плаћеној накнади трошкова органа града Крагујевца.

 РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Висина републичке административне таксе прописана је Законом о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 - испр., 61/05, 101/05-др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - ускл. дин. изн., 55/12- ускл. дин. изн., 93/12, 47/13-ускл. дин. изн., 65/13 - др. закон, 57/14-ускл. дин. изн., 45/15-ускл.дин.изн., 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-исправка, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-исправка, 98/20, 144/20, 62/21- ускл. дин. изн.,138/22 и 54/23- ускл. дин. изн.) и износи:

 

 • РАТ за подношење захтева за издавање локацијских услова: 380,00 дин. (тариф. бр. 1.)

 

 • РАТ за подношење захтева за издавање решења којима се одобрава изградња објекта или извођење радова: 380,00 динара (тариф. бр. 1.) и РАТ за издавање решење којима се одобрава изградња објекта или извођење радова (тариф. бр. 165.):

          

1) за објекат категорије А

550

2) за објекат категорије Б

4.470

3) за објекат категорије В

6.700

4) за објекат категорије Г

6.700

     

 • РАТ за потврду о пријави радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу извођења радова, односно привременом грађевинском дозволом (тариф. бр. 171а):

 

1) за објекат категорије А

1.130

2) за објекат категорије Б

5.580

3) за објекат категорије В

6.700

4) за објекат категорије Г

6.700

 

 • РАТ за потврду о пријему изјаве о завршетку израде темеља или објекта у конструктивном смислу (тариф. бр. 164.):

 

1) за објекат категорије А

1.680

2) за објекат категорије Б

3.350

3) за објекат категорије В

4.470

4) за објекат категорије Г

4.470

 

 • РАТ за подношење захтева за издавање употребне дозволе: 380,00 дин. (тариф. бр. 1.) и РАТ за издавање употребне дозволе (тариф. бр. 170.):

          

1) за објекат категорије А

2.230

2) за објекат категорије Б

11.180

3) за објекат категорије В

22.350

4) за објекат категорије Г

22.350

 

 • РАТ за захтев за прикључење објекта на инфраструктуру: 380,00 динара (тариф. бр. 1.);

 

 • РАТ за подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара: 380,00 динара (тариф. бр. 1.);

 

 • РАТ за подношење захтева за измену издатог решења и издавање решења о измени: плаћа се такса у истом износу као за издавање решења које се мења

 

Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-742221843-57 са позивом на број 97 48-049, са означењем сврхе дознаке: уплата РАТ, прималац: Буџет РС

 

НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА

 

Висина накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура прописана је чланом 22 Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге послове које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 131/2022) и износи:

 

- за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије "А" и "Б" 1.000,00 динара;

- за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије "В" и "Г" 2.000,00 динара;

- за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије "А" и "Б" 3.000,00 динара;

- за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије "В" и "Г" 5.000,00 динара;

- за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи 2.000,00 динара;

- за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 динара;

- за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије "А" и "Б" 1.000,00 динара;

- за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије "В" и "Г" 2.000,00 динара;

- за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру обједињене процедуре 500,00 динара.

Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-29770845-52 модел 97, позив на број додељује АПР, са означењем сврхе дознаке: уплата накнаде за ЦЕОП, прималац: Агенција за привредне регистре

 

НАКНАДА ТРОШКОВА ОРГАНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Висина накнаде трошкова органа града Крагујевца за издавање локацијских услова прописана је Одлуком о трошковима и накнадама за рад органа Града, стручних служби и посебних служби органа Града („Сл. лист града Крагујевца“, бр. 26/11 и 39/22)

Текући рачун за уплату накнаде трошкова органа града Крагујевца је: 840-742241843-03 са позивом на број 97  92-049  77945, са означењем сврхе дознаке: уплата накнаде трошкова органа града Крагујевца, прималац: Буџет града Крагујевца.