ГУ за комуналне послове

Зорица Ђорић, В.Д. начелника Градске управе
Трг слободе бр.3, I спрат, канцеларија бр. 111
34000 Крагујевац
E-mail: zdjoric@kg.org.rs 
Контакт телефон:

Ивана Ћупић, заменик В.Д. начелника Градске управе
Трг слободе бр.3. IV спрат, канцеларија бр. 405
34000 Крагујевац
E-mail: icupic@kg.org.rs 
Контакт телефон: 034/306-185

 

У Градској управи за комуналне послове, обављају се послови:

a) уређења и обезбеђивања обављања и развоја комуналних и других делатности које обухватају:

 • снабдевање водом за пиће – захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент,
 • пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода – сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама, као и друге послове везане за ову делатност,
 • производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом – централизована производња и дистрибуција у више објеката водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања, као и друге послове везане за ову делатност,
 • управљање комуналним отпадом – сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман, као и друге послове везане за ову делатност,
 • прераду или рециклажу комуналног отпада – прерада комуналног отпада у исти или различит производ, укључујући разлагање органског биоразградивог дела чврстог отпада, спаљивање отпада, производња топлотне и електричне енергије, односно коришћење комуналног отпада као обновљивог извора енергије, као и друге послове везане за ову делатност,
 • градски и приградски превоз путника – обављањe јавног линијског превоза путника на територији Града унутар насељеног места или између два насељена места, аутобусима као и обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање путника, пријема и отпреме путника на станицама и стајалиштима, као саобраћајним објектима који се користе у јавном превозу, јавни превоз путника експрес линијама, као и друге послове везане за ову делатност,
 • интегрисани тарифни систем организације јавног градског и приградског превоза – дефинисање и пријава градских и приградских линија, утврђивање редова вожње и места аутобуских стајалишта, организација наплате превоза за правна и физичка лица, надзор над обављањем делатности од стране превозника, исплата уговорене накнаде превозницима, развој и унапређење мреже градског и приградског превоза, система праћења и наплате, као и друге послове везане за ову делатност,
 • уређење и одржавање аутобуских станица, аутобуских стајалишта, камионских и аутобуских терминала као и јавних складишта – аутобуске станице са линијским и ванлинијским терминалима (градски, приградски, међуградски и међународни терминали), одржавање, наплата и управљање градском аутобуском станицом, одржавање и управљање аутобуским, камионским терминалима, као и свим пратећим садржајима на истим, одржавање и управљање јавним складиштима, са свим пратећим садржајима на њима, као и друге послове везане за ову делатност,
 • управљање гробљима и сахрањивање – управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање (сахрањивање) и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум); одржавање пасивних гробаља и спомен-обележја;
 • погребну делатност – преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање,
 • управљање јавним паркиралиштима – одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори); уређење и управљање јавним гаражама и затвореним паркиралиштима; одржавање, уређење и одржавање јавних подземних и надземних гаража и посебних (затворених) паркиралишта; организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, вршење наплате ових услуга, као и друге послове везане за ову делатност,
 • обезбеђивање јавног осветљења – одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене, осветљавање зграда, објеката, тргова и улица, декоративно осветљавање Града, као и друге послове везане за ову делатност,
 • управљање пијацама – комунално опремање, организација и одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући и киоске и тезге на отвореном простору), давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа, централизовано и на појединим одговарајућим објектима, као и друге послове везане за ову делатност,
 • одржавање улица, путева и других јавних површина – извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја односно санација коловоза асфалтом и санирање тротоара бехатоном, поправка улегнућа, постављање ивичњака и слично и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.,
 • постављање и одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације –обележавање комплетне хоризонталне сигнализације на градским, приградским и локалним путевима, постављање и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (семафори, саобраћајни знаци, одбојне ограде, заштитне ограде, туристичке сигнализације и сл.) постављање и одржавање потапајућих стубова, барикадних објеката, рампи и слично, као и друге послове везане за ову делатност,
 • одржавање чистоће на површинама јавне намене – чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, чишћење леда и снега и слично, одржавање и пражњење посуда за отпатке на јавним површинама, као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката, као и друге послове везане за ову делатност,
 • одржавање и управљање артеријским бунарима и водоводним линијама на сеоском подручју као и друге послове везане за ову делатност,
  уређења начина коришћења и управљања изворима, водним токовима, јавним бунарима, чесмама и фонтанама,
  одржавање и управљање јавним плажама – уређење приобаља, кошење трава, обележавање и насипање плажа, постављање објеката на плажама, као и друге послове везане за ову делатност,
  одржавање језера,
 • одржавање, управљање и наплата јавних тоалета,
 • уређење и одржавање јавних зелених и других јавних површина – уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених површина, рекреативних површина и других јавних површина, уређење зелених површина за рекреацију на јавном грађевинском земљишту; као и друге послове везане за ову делатност,
 • одржавање забавних, аква паркова, спортских паркова, спортских терена, клизалишта, дечјих паркова на јавном грађевинском земљишту, као и друге послове везане за ову делатност,
 • постављање и одржавање урбаног партерног мобилијара, као што су дечија игралишта, рекреациони спортски терени, теретане на отвореном, заштитне мреже и ограде на игралиштима и теренима, клупа, обележавање простора за шетњу и тренажу паса и мачака, као и друге послове везане за ову делатност,
 • димничарске услуге – чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја, вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена област цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије,
 • делатност зоохигијене – хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилиште за животиње; контрола и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака; лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичење или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину, као и друге послове везане за ову делатност; спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама,
 • постављање рекламних паноа и рекламних ознака на површинама јавне намене и отвореном простору – постављање рекламних паноа и других сличних средстава на површинама јавне намене, постављање средстава за рекламирање на парцелама правних или физичких лица, фасадама, крововима или другим површинама ради рекламирања за сопствене потребе или у комерцијалне сврхе, као и друге послове везане за ову делатност,
 • издавање одобрења за обележавање улица, тргова, зграда и др.,
 • издавање одобрења за одражавање манифестација, снабдевање, радове и др.,
 • издавање одобрења за привремено коришћење јавних површина – постављање привремених објеката, киоска, летњих башти, пултова, објеката и средстава за оглашавање, рекламних паноа и ознака, плакатирање,
 • обједињену обраду података и наплату комуналних услуга – израда базе података корисника комуналних система, као и штампање, дистрибуција рачуна за наплату и наплата комуналних услуга и такси које су у систему обједињене наплате, као и друге послове везане за ову делатност,
 • друге комуналне делатности које Град одреди као делатности од локалног интереса,
 • издавање водних аката,
 • издавање одобрења за раскопавање јавних површина и враћање у првобитно и технички исправно стање,
 • уређење радног времена јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач или већински власник Град,
 • утврђивања начина и услова обављања такси превоза на територији Града,
 • контролу испуњености услова и издавања и продужења такси исправа и вођење евидениције о издатим такси дозволама,
 • уређење и издавање одобрења о измени режима саобраћаја,
  управљање и развој система саобраћаја, режима и техничког регулисања саобраћаја укључујући и одобравање кретања возила мимо утврђеног режима саобраћаја,
 • организацију стационарног саобраћаја и одобравања резервација паркинг места,
 • оверу и регистрацију реда вожње у јавном превзоу путника,
  надзор над обављањем поверених комуналних послова у области цена и тарифних система,
 • припремање аката који се односе на утврђивање критеријума за категоризацију путева и улица,
 • послови у вези са планирањем и развојем енергетике на територији Града;

 

б) вршењe оснивачких права над предузећима и привредним друштвима чији је оснивач или већински власник Град кроз:

 • припрему предлога аката о давању сагласности на оснивачка акта или измене и допуне оснивачких аката и аката о давању сагласности на статуте, измене и допуне статута јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач или већински власник Град и вршења контроле и надзора над извршењем донетих аката,
 • праћење припреме и давање смерница при изради стратешких докумената, програма пословања, осталих програма, планских докумената и других аката јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач или већински власник Град,
 • припрему предлога аката о давању сагласности надлежног органа Града на стратешка документа, годишње и вишегодишње програме пословања, остале програме, планска документа и друга акта, као и измене донетих аката,
 • припрему предлога аката  о давању сагласности надлежног органа Града на ниво цена услуга јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач или већински власник Град,
 • припрему предлога аката о давању сагласности на расподелу добити односно на покриће губитка по завршном рачуну јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач или већински власник Град,
 • припрему аката за реализацију преноса буџетских средстава – субвенција јавним предузећима и привредним друштвима чији је оснивач или већински власник Град,
 • вршење надзора над радом јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач или већински власник Град, извршењем односно праћењем примене усвојених и донетих аката,
 • учешће у изради годишњих извештаја и извештаја и информација везаних за пословање јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач или већински власник Град,
 • вршење анализe услова пословања и анализе извештаја јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач или већински власник Град, као и предлагање мера за унапређење рада,
 • праћење учешћа Града у основном капиталу јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач;
 • контролу обрачуна зарада запослених у јавним предузећима и привредним друштвима чији је оснивач Град,
 • праћење пописа непокретности које се налазе у пословним књигама јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач Град,
 • праћење кредитне задужености јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач или већински власник Град,
 • праћење и контролу прихода и расхода јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач или већински власник Град,
 • праћење обавеза и потраживања јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач или већински власник  Град,
 • обраду и проверу усаглашености захтева јавних предузећа предузећа и привредних друштава за пријем у радни однос и додатно радно ангажовање радника са програмима пословања предузећа и привредних друштава чији је оснивач или већински власник Град,
 • припрему предлога аката којима се даје сагласност на пријем у радни однос у јавним предузећима и привредним друштвима чији је оснивач или већински власник Град,
 • контролу међусобне усаглашености колективних уговора који се односе на јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач или већински власник Град и њихове усаглашености са законом;

 

ц) Обавља и друге послове у вези са поверавањем послова из надлежности Града правним лицима која нису јавна:

 • припрема предлоге аката о давању сагласности надлежног органа Града на уговоре о поверавању и друга акта којима се поверава обављање,
 • поверавање комуналних делатности и послова у надлежности Града правним лицима која нису јавна,
 • послове везане за дугорочну сарадњу између јавног и приватног партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја,
 • врши надзор над обављањем поверених послова из надлежности Града и извршењем донетих аката у вези са повереним пословима правним лицима која нису јавна односно над свим  пословима везаним за дугорочну сарадњу између јавног и приватног партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја,

 

д) иницира и врши израду аката ради вршења континуиране контроле и надзора у циљу ефикаснијег рада јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач или већински власник Град или правних субјеката којима је Град поверио посао

 

 

 

У оквиру Градске управе за комуналне послове образоване су основне и унутрашње организационе јединице:

1. Секретаријат за комуналне делатности

Слободан Стефановић, секретар Секретаријата
Николе Пашића бр.6, III спрат, канцеларија бр. 400
34000 Крагујевац
е-mail: sstefanovic@kg.org.rs 
Контакт телефон: 034/331-870

 

Одељења за праћење програма комуналног одржавања

Зоран Богдановски, начелник Одељења
Николе Пашића бр.6, III спрат, канцеларија бр. 400
34000 Крагујевац
е-mail: zoranb@kg.org.rs 
Контакт телефон: 034/331-870

 

Одељења за управљање јавним површинама и саобраћај

Предраг Пантић, начелник Одељења
Николе Пашића бр.6, III спрат, канцеларија бр. 406
34000 Крагујевац
E-mail: ppantic@kg.org.rs 
Контакт телефон: 034/304 490

 

Служба за саобраћај

Радосав Вуловић, шеф Службе
Николе Пашића бр.6, III спрат, канцеларија бр. 406
34000 Крагујевац
E-mail: rvulovic@kg.org.rs 
Контакт телефон: 034/ 304 490

 

 

2. Секретаријат за праћење пословањa јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач Град

Марија Живковић, секретар Секретаријата
Трг слободе бр.3. II спрат, канцеларија бр. 203a
34000 Крагујевац
E-mail: mlekovic@kg.org.rs 
Контакт телефон: 034/306-126

 

Одељења за контролу и надзор јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач Град

Јелена Ристић, начелник Одељења
Трг слободе бр.3. II спрат, канцеларија бр. 203a
34000 Крагујевац
E-mail: jristic@kg.org.rs 
Контакт телефон: 034/306-126

 

Одељења за опште правне послове

Јелица Дедић, начелник Одељења
Трг слободе бр.3, IV спрат, канцеларија бр. 405
34000 Крагујевац
E-mail: jdedic@kg.org.rs 
Контакт телефон: 034/306-185

 

 

Документа за преузимање