ГУ за послове органа Града

Наташа Петровић, дипломирани правник, ВД Начелника Градске управе
Адреса: Трг слободе број 3.
I спрат, канцеларија број 122
34 000 Крагујевац
Т: +381 34 306 120
Еmail: npetrovic@kg.org.rs

 

 

 

Градска управа за послове органа Града обавља стручне, нормативно-правне, управно-правне, студијско-аналитичке, оперативне, административно-техничке и друге пословеза остваривање надлежности Скупштине Града (у даљем тексту: Скупштина), Градског већа, градоначелника и њихових радних тела, као и друге послове утврђене законским, подзаконским актима или актима надлежних органа Града, у областима у својој надлежности.

 

У Градској управи за послове органа Града, обављају се послови:

 • на остваривању надлежности председника Скупштине, градоначелника и чланова Градског већа,
 • припреме и израде нацрта и предлога општих и појединачних аката које доноси Скупштина и извршни органи Града, аката који нису у надлежности других управа, припреме нацрта и предлога прописа и других аката који се односе на функционисање и рад ове управе, градоначелника и Градског већа, као и припреме, односно учешћа у припреми нацрта прописа и других аката чији је предлагач градоначелник, друге нормативно – правне послове за потребе градоначелника и чланова Градског већа,
 • пружања административно-техничке и стручне помоћи председнику Скупштине, градоначелнику и члановима Градског већа, вођење записника са седница колегијума и састанака председника и заменика председника Скупштине, градоначелника и заменика градоначелника и чланова Градског већа, праћење реализације закључака, координација послова око спровођења закључака и обавештавање наведених функција о реализацији закључака,
 • административно-техничке припреме седница и обраде аката усвојених на седницама Скупштине, Градског већа и њихових радних тела,
 • сређивања и чувања изворних аката о раду Скупштине и извршних органа Града и евиденције о одржаним седницама и састанцима,
 • достављања аката, усвојених на седницама Скупштине иизвршних органа Градаодносно аката које је донео градоначелник, органима и стручним службама Града, као и правним лицима чији је оснивач Град,
 • за потребе избора, именовања и постављења из надлежности Скупштине и извршних органа Града,
 • остваривања права из радног односа, односно сталног рада изабраних, именованих и постављених лица у органима Града,
 • припреме нацрта аката о накнадама и другим примањима, као и платама и другим примањима одборника, изабраних, именованих и постављених лица и остваривање права утврђених тим актима,
 • у вези спровођења: избора за одборнике Скупштине, као и избора за органе месне самоуправе и других избора и референдума у надлежности јединице локалне самоуправе,
 • пружања саветодавне помоћи одборницима и одборничким групама у изради предлога, нацрта, амандмана и других аката које подносе Скупштини и њеним радним телима,
 • поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који су упућени органима Града,
 • припреме и објављивања Информатора о раду Скупштине, Градског већа, градоначелника, као и објављивања Информатора о раду управа,
 • уређења и издавања „Службеног листа града Крагујевца“, објављивање аката органа Града на огласној табли, званичној интернет презентацији Града, интерном порталу Града – електронске базе правних аката и на други прописан начин,
 • координације, припреме, ажурирања и објављивања информација на званичној интернет презентацији Града и друштвеним мрежама које Град користи, а у циљу благовременог информисања јавности о раду и функционисању органа и служби Града,
 • иницирања, организације и координације активности давања саопштења из делокруга рада органа и стручних служби Града, на основу информација и података са седница Скупштине Града и Градског већа или информација и података добијених од стране председника Скупштине, градоначелника, чланова Градског већа или начелника, записника са колегијума и састанака, најављених посета, јавних расправа, питања представника медија, грађана и привреде и др., а у циљу благовременог информисања грађана и привреде о раду и функционисању органа и служби Града,
 • израде званичних саопштења,
 • остваривања сарадње са представницима медија,
 • организовања протокола поводом пријема представника домаћих и страних институција, додељивања јавних признања Града, манифестација од значаја за Град и други протоколарни послови за потребе органа и стручних служби Града,
 • организовања и реализовања програма везаних за манифестације и јубилеје од значаја за Град,
 • успостављања, одржавања и унапређења унутрашње и међународне сарадње Града,
 • коресподенције и превођења са страних језика и на стране језике, за потребе органа и служби Града,
 • испитивања јавног мњења,
 • организације и координације послова које обављајају помоћници градоначелника у својим областима,
 • у области смањења ризика од катастрофа, управљања ванредним ситуацијама и послове цивилне заштите,
 • предузимања свих мера заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара, града и друге заштите из надлежности Града,
 • вршења спасилачке функције и пружања помоћи другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода, контакт центра,
 • разматрање примедби и указивања на недостатке у раду или непрофесионални однос запослених, представки, притужби, петиција и предлога грађана, представника привреде и организација, као и других лица, који се обрате Градоначелнику писаним, усменим или електронским путем или када се на недостаке укаже путем медија, без одлагања испитивање навода и поступање по њима и обавештавање подносиоца, а по потреби и Градоначелника,
 • који се односе на доношење финансијског плана и плана јавних набавки управе, Скупштине, Градског већа и градоначелника, у сарадњи са управом надлежном за финансије и јавне набавке,
 • учешћа у спровођењу поступака набавки,
 • интерне финансијске контроле и управљања у складу са прописима о буџетском систему,
 • израде процедура и упутстава из надлежности Управе, које примењује ова Управа у раду као и управе и стручне службе које су у комуникацији са овом управом,
 • као и други послови у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

 

У Градској  управи  за послове органа Града обављају се послови утврђени законом, подзаконским актима, актима Града,  односно послови  утврђени  Одлуком о организацији Градских управа града Крагујевца (”Сл.лист града Крагујевца”, број 16/21) у областима у својим надлежностима.

Градска управа за послове органа Града је образована и организационо функционише и обавља послове из делокруга надлежности кроз следеће организационе јединице и унутрашње организационе јединице:

 • Кабинет Градоначелника као посебна организациона целина
 • Секретаријат за послове органа Града
  • Одељење за реализацију седница Скупштине Града
  • Одељење за реализацију седница Градског већа
  • Служба за административно техничку подршку за послове функционера
 •  Секретаријат за комуникације и послове протокола
  • Одељење за комуникацију
  • Одељење за послове протокола
 • Одељење за ванредне ситуације и планирање одбране

 

Секретар Секретаријата за послове органа Града је Биљана Новосел, дипломирани правник.
Адреса: Трг Слободе 3, 2. спрат, канц. 205
34000 Крагујевац
Тел: 034/306-129
E-mail: bnovosel@kg.org.rs

 

Начелник Одељења за реализацију седница Градског већа је Славица Нешковић, дипломирани правник.
Адреса: Трг Слободе 3, 2. спрат, канц. 204
34000 Крагујевац
Тел: 034/306-145
E-mail: sneskovic@kg.org.rs

 

Начелник Одељења за реализацију седница Скупштине града је Милан Милошевић, дипломирани правник
Адреса: Трг Слободе 3, 2. спрат, канц. 205
34000 Крагујевац
Тел: 034/306-130
E-mail: milosevic@kg.org.rs

 

Секретар Секретаријата за комуникације и послове протокола је Катарина Ђоковић, специјалиста струковни информатичар
Адреса: Трг Слободе 3, 1. спрат, канц. 113
34000 Крагујевац
Тел: 034/306-143
E-mail: kdjokovic@kg.org.rs

 

Координатор за послове унутрашње и међународне сарадње је Тамара Бабић, професор српског језика и књижевности.
Адреса: Трг Слободе 3, 1. спрат, канц. 114
34000 Крагујевац
Тел: 034/306-142
E-mail: tamara.babic@kg.org.rs

 

Координатор Иван Лазић, магистар политичких наука
Адреса: Трг Слободе 3, 1. спрат, канц. 114
34000 Крагујевац
Тел: 034/366-737
E-mail: ilazic@kg.org.rs

 

Начелник Одељења за комуникације je Александра Тијанић, дипломирани менаџер масовних медија
Адреса: Трг Слободе 3, 1. спрат, канц. 117
34000 Крагујевац
Тел: 034/306-128
E-mail: infosluzbakg@kg.org.rs

 

Начелник Одељења за послове протокола је Дејан Марковић, дипломирани менаџер
Адреса: Трг Слободе 3, 1. спрат, канц. 115
34000 Крагујевац
Тел: 034/306-109
E-mail: protocol@kg.org.rs

 

Начелник Одељења за ванредне ситуације и планирање одбране је Драгош Радовановић, професор народне одбране
Адреса: Трг тополиваца 4, (БИЦ)
34000 Крагујевац
Тел: 034/505-800
E-mail: dradovanovic@kg.org.rs