ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО – ЈУМ - ЕУК

Град Крагујевац и Центар за социјални рад „Солидарност“ корисницима права на новчану социјалну помоћ и увећани додатак за помоћ и негу другог лица у Центру за социјални рад, као посебно осетљивој друштвеној групи, омогућавају истовремено или олакшано остваривање и других права, а међу њима право на признавање статуса енергетски заштићеног купца електричне енергије или природног гаса, односно топлотне енергије, кроз формирање јединственог управног места.

Приликом подношења захтева Центар за социјални рад „Солидарност“ ће издати потврду странци о пријему захтева за стицање енергетски угроженог купца, а подносилац захтева даје пристанак у виду изјаве, да Центар за социјални рад „Солидарност“ може након доношења позитивног решења о признавању права из своје надлежности, доставити предату документацију Градској управи на даље поступање и одлучивање о праву на признавање статуса енергетски заштићеног купца, електричне енергије или природног гаса, односно топлотне енергије.

Центар за социјални рад „Солидарност“ ће надлежној организационој јединици Градске управе за друштвене делатности на двонедељном нивоу (сваког другог петка у месецу до 12:00 сати) путем редовне поште/курира и путем емаила, да достави оригинал позитивно решење о стваривању права на новчану социјалну помоћ и увећани додатак за помоћ и негу другог лица, са контакт подацима лица које је остварило то право, захтев странке за стицање статуса енергетски заштићеног купца са пратећом документацијом: рачун за утрошену енергију корисника, примерак очитане личне карте, изјаву о сагласности странке о обради личних података и уговор, јавну исправу или други документ којим се доказује по ком правном основу домаћинство борави у стамбеној јединици у којој је купац по уговору о снабдевању друго лице, у року од 3 дана од дана доношења решења.

Градска управа за друштвене делатности ће на основу достављеног позитивног решења о остваривању права на новчану социјалну помоћ или увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, рачуна за утрошену енергију и захтева за стицање статуса енергетски заштићеног купца са пратећом документацијом (примерак очитане личне карте, изјаву о сагласности странке о обради личних података и уговор, јавну исправу или други документ којим се доказује по ком правном основу домаћинство борави у стамбеној јединици у којој је купац по уговору о снабдевању друго лице), донети решење о остваривању права на признавање статуса енергетски заштићеног купца за то лице, у року од најкасније 30 дана од дана пријема решења, захтева странке и пратеће документације.

Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији (видео)