Привредни савет града Крагујевца

Привредни савет Града Крагујевца формиран је Решењем о образовању Привредног савета Града Крагујевца, број 112-1060/12-V од 19. јуна 2012. године.Савет има 21 члана и чине га представници привреде, Управе града, Универзитета и осталих организација и институција које су од значаја за развој пивреде у граду.

Задатак Савета је :

  • давање иницијатива у вези економског развоја града Крагујевца,
  • разматрање стратегија и планова економског развоја Града као и њиховог спровођења,
  • доношење закључака, препорука и мишљења од важности за унапређење пословне климе у локалној заједници,
  • припрема измена и допуна стратешких и акционих планова економског развоја града Крагујевца,
  • давање мишљења и предлога за унапређење рада у делу привредних активности Управе Града, јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач град Крагујевац.
  • Чланови Савета именују се на период од 4 године.

Стручне, административно-техничке, оперативне и друге послове за потребе Савета обавља секретар Савета.

Привредни Савет ради и одлучује на седницама Савета у складу са Пословником о раду Привредног савета.Седнице Савета одржавају се по потреби а најмање једанпут у три месеца.

На седницама Савета презентују се анализе и приврдни показатељи везани за град Крагујевац а истовремено се расправља и о темама битним за функционисање привреде, висини пореза, ценама комуналних услуга, структури радне снаге и начинима да се образовни профили прилагоде потребама и захтевима тржишта радне снаге.

 

Документи