Заштита права пацијената

 

Овде можете добити информације o заштити права пацијената.

 

Саветник за заштиту права пацијената

Биљана Томић, дипл.правник

бр. моб. тел. 060/234 0368
фиксни телефон: 034/306 147

Градска управа за друштвене делатности
Одељење за јавно здравље
Трг слободе број 3
Канцеларија 216 / II спрат

Заштита права пацијената

 

Заштита права пацијената сагласно Закону о правима пацијената (“Сл. гласник РС“ бр.45/13) у граду Крагујевцу, обезбеђује се преко саветника права пацијената и Савета за здравље.

Пацијенти/грађани који сматрају да им је повређено појединачно право у области здравствене заштите, могу се обратити саветнику права пацијената, који је дужан да утврди све околности и чињенице у вези са приговором и достави извештај подносиоцу приговора.

Приговор се може поднети за сваку повреду права причињену у здравственој установи, приватној пракси, високошколској установи здравствене струке која обавља здравствену делатност, другом правном лицу које обавља и одређене послове из здравствене делатности и здравственог осигурања на територији града Крагујевца.

Уколико је подносилац приговора незадовољан извештајем саветника права пацијената, може се обратити Савету за здравље, који је дужан да поступи по приговору и достави извештај подносиоцу.

.....

Савет за здравље Града Крагујевца

 

У циљу стварања широке партнерске мреже на нивоу локалне заједнице, образован је Савет за здравље града Крагујевца, 9. марта 2013.године, као радно тело Градског већа. Настао је као резултат сарадње града Крагујевца са Сталном конференцијом градова и општина и Министарством здравља РС, у оквиру пројекта “Институционална подршка СКГО“.

Савет је образован ради спровођења надлежности локалне самоуправи пре свега у области јавног здравља, заштите права пацијената, као и другим областима, са крајњим циљем унапређања здравља и здравственог система на нивоу града.

Савет за здравље града Крагујевца, у садашњем сазиву  ради у следећем саставу:

1.1. председник:

– Др Гордана Дамњановић, члан Градског већа за здравствену и социјалну заштиту,

1.2. чланови:

 1. Др Зоран Кецојевић, Завод за стоматологију Крагујевац,
 2. Прим. др Славица Лончар, Дом здравља Крагујевац,
 3. Др Гордана Ђокић, Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац,
 4. Др Нада Миловановић, Застава Завод за здравствену заштиту радника доо Крагујевац,
 5. Дипл. фарм. Вера Пантовић, Апотекарска установа Крагујевац,
 6. Проф. др Слободан Милисављевић, Универзитетски клинички центар Крагујевац,
 7. Спец. др мед. Небојша Ранковић, Институт за јавно здравље Крагујевац,
 8. Невенка Богдановић, Црвени крст Крагујевац,
 9. Предраг Ивковић, Центар за социјални рад ”Солидарност” Крагујевац,
 10. Борко Маринковић, Друштво за борбу против шећерне болести Крагујевац,
 11. Данијела Нешовић, Удружење за помоћ особама са аутизмом Крагујевац,
 12. Дејан Ђокић, Републички фонд за здравствено осигурање Филијала Крагујевац,
 13. Светлана Петронијевић, Градска управа за друштвене делатности.

Стручне, административне, техничке и друге послове за потребе Савета обавља координаторка Савета Светлана Петронијевић, Градска управа за друштвене делатности, Секретаријат за друштвене делатности, Одељење за јавно здравље.

Задаци Савета за здравље града Крагујевца су:

1) у области заштите права пацијената:

 • разматрање приговора о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;
 • обавештавање подносиоца приговора и пружаоца здравствене услуге на кога се приговор односи о утврђеним чињеницама и давање одговарајућих препорука;
 • разматрање извештаја саветника пацијената, праћење остваривања права пацијената и предлагање мера за заштиту и промоцију права пацијената;
 • подношење годишњег извештаја о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената Градском већу и министарству надлежном за послове здравља, а ради информисања и остваривања потребне сарадње и Заштитнику грађана.

2) у областима јавног здравља из члана 5. Закона о јавном здрављу:

 • мeђусeктoрска сaрaдња, кooрдинaциjа, пoдстицaњe, oргaнизaциjа и усмeрaвaњe спрoвoђeњa aктивнoсти у oблaсти дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa нa нивoу града, зajeдничкoм aктивнoшћу сa oргaнима града, нoсиoцимa aктивнoсти и другим учeсницимa у систeму jaвнoг здрaвљa;
 • праћење извeштajа Институтa зa jaвнo здрaвљe Крагујевац o aнaлизи здрaвствeнoг стaњa стaнoвништвa нa тeритoриjи града, кojи зa тo нaмeнски oпрeдeли срeдствa у oквиру пoсeбних прoгрaмa из oблaсти jaвнoг здрaвљa из члaнa 14. Зaкoнa о јавном здрављу, кao и прeдлaгање мeра зa њихoвo унaпрeђeњe, укључуjући мeрe зa рaзвoj интeгрисaних услугa у граду;
 • дoношење прeдлoга плaнa jaвнoг здрaвљa нa нивoу града, кojи усвaja Скупштинa града и прaћење њeгoвoг спрoвoђeња крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa;
 • иницирaње и прaћење спрoвoђeња aктивнoсти прoмoциje здрaвљa и спрoвoђeњa мeрa зa oчувaњe и унaпрeђeњe здрaвљa, спрeчaвaњa и сузбиjaњa зaрaзних и хрoничних нeзaрaзних бoлeсти, пoврeдa и фaктoрa ризикa нa тeритoриjи града крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa;
 • дaвање мишљeњa нa извeштaj o oствaривaњу пoсeбних прoгрaмa у oблaсти jaвнoг здрaвљa, кoje дoнoси град;
 • учeствовање у рaзличитим oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa у кризним и вaнрeдним ситуaциjaмa из члaнa 11. Закона о јавном здрављу;
 • jaчaње кaпaцитeта нoсилaцa aктивнoсти и учeсникa у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa;
 • oбaвeштaвaње jaвнoсти o свoм рaду;
 • дaвање пoдршке рaду и рaзвojу нoсиoцa aктивнoсти и учeсникa у систeму jaвнoг здрaвљa нa територији града, у склaду сa Зaкoнoм о јавном здрављу;
 • подношење извештаја о раду и предузетим мерама Градском већу и Институту  зa jaвнo здрaвљe Крагујевац у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa.

3) други послови и задаци у циљу унапређења здравља становништва и здравственог система града у складу и на начин одређен одредбама Статута града Крагујевца, Пословника о раду Градског већа и Пословника о раду Савета за здравље и то:

 • праћење и координација рада установа примарне здравствене заштите;
 • унапређење приступачности и уједначености коришћења примарне здравствене заштите на територији града;
 • предлагање и предузимање мера са крајњим циљем унапређења ефикасности рада и задовољства корисника;
 • израда стратешких докумената којима се усмерава развој здравствене заштите на територији града Крагујевца;
 • утврђивање приоритета у здравственој заштити и брига о њиховом спровођењу;
 • унапређење односа са републичким и регионалним институцијама, установама и организацијама и слично.

Савет може образовати радна тела, којима ће поверити вршење одређених стручних послова за ужа подручја деловања, у циљу квалитетнијег спровођења активности из оквира своје надлежности. У том смислу Савет је образовао следећа радна тела:

 • Радну групу за израду Стратегије здравствене заштите града Крагујевца за период од 2017-2020.године,
 • Радну групу за израду Плана јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026.год.
 • Радну групу за израду Акционог плана у оквиру Плана јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026.год.

КОНТАКТ Савет за здравље града Крагујевца

Председница др Гордана Дамњановић,
спец. менаџмента у здравству
адреса: Трг слободе број 3
II спрат, канцеларија 216 Крагујевац
телефони: 034/306-147
email: savetzazdravljekg@kg.org.rs

Координаторка Светлана Петронијевић
адреса: Трг слободе број 3
II спрат, канцеларија 217 Крагујевац
телефони: 034/306-270
email: svetlana.petronijevic@kg.org.rs