ГУ за инспекцијске послове и комуналну милицију

БОБАН ПЕТРОВИЋ, в.д. начелника Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију,

Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 609

34000 Крагујевац

E-mail: inspekcija@kg.org.rs

          boban.petrovic@kg.org.rs

Контакт телефон: 034 306-271

 

МАРИЈА ЖИВКОВИЋ, в.д. заменика начелника Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију

Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 610

34000 Крагујевац

E-mail: inspekcija@kg.org.rs

          marija.zivkovic@kg.org.rs

Контакт телефон: 034 306-271

У Градској управи за инспекцијске послове и комуналну милицију обављају се послови:

 • инспекцијског надзора над спровођењем прописа којима се уређују комуналне делатности у складу са законом: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња, снабдевање топлотном енергијом, управљање комуналним отпадом, градски и приградски превоз путника, управљање гробљима и сахрањивање, погребна делатност, управаљање јавним паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање улица и путева, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, димничарске услуге, делатност зоохигијене, као и других комуналних делатности од интереса за Град;
 • инспекцијског надзора над одржавањем комуналног реда: постављање привремених објеката на површинама јавне намене (летње баште, пултови, рекламне ознаке и други покретни објекти), постављање објеката и средстава за оглашавање, раскопавање површина јавне намене, одржавања комуналних објеката и други послови;
 • инспекцијског надзора над одржавањем споменика и спомен обележја на површинама јавне намене;
 • инспекцијског надзора у области трговине, односно трговине ван продајног места, осим даљинске трговине, као и истицање и придржавање радног времена трговинско - занатских објеката и истицање пословног имена;
 • инспекцијског надзора над одржавањем унутрашњих инсталација у стамбеним и стамбено-пословним зградама и надзор над органима управљања стамбених и стамбено-пословних зграда;
 • заштите становништва од заразних болести;
 • инспекцијског надзора над спровођењем прописа којима се уређују: изградња објеката за које грађевинску дозволу издаје Град, одржавање стамбених зграда и други послови инспекцијског надзора које Република повери Граду;
 • инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: превоз путника и ствари у друмском саобраћају: линијски, ванлинијски, такси превоз и превоз за сопствене потребе;одржавање и коришћење јавних паркиралишта;саобраћајне сигнализације на јавном паркиралишту; одржавање и заштита општинских и некатегорисаних путева и улица; контрола хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације, као и други послови инспекцијског надзора које Република повери Граду,
 • инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: заштита ваздуха од загађивања и заштита од штетног деловања буке; поступање по захтевима енергетских субјеката за доношење извештаја о испуњености услова у погледу заштите животне средине за обављање енергетске делатности; спровођење мера заштите животне средине дефинисаних студијом о процени утицаја, надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења и транспорта инертног и неопасног отпада на локацији власника отпада за које надлежни орган Града издаје дозволу; надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом за сва постројења и активности за које дозволу за рад издаје надлежни орган Града; заштита од нејонизујућих зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган Града, као и други послови инспекцијског надзора које Република повери Граду;
 • контроле испуњености прописаних услова у објектима домаће радиности (собама, апартманима, кућама), сеоским туристичким домаћиниствима и хостелима; испуњености прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности; уплате боравишне таксе, као и истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељским објектима, надзора над одлукама које доноси Скупштина Града као и други послови инспекцијског надзора које Република повери Граду;
 • инспекцијског надзора у предшколским установама, основним и средњим школама који се односе на остваривање права и обавеза детета, запослених, ученика и њихових родитеља – старатеља, контроле уписа и испита и друге послове у складу са законом;
 • инспекцијског надзора у области спорта, осим за националне спортске савезе, организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта и спортске организације које се такмиче у професионаним спортским лигама, као и друге послове које Република повери Граду у овој области;
 • комуналне милиције: пружања подршке спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, пружања помоћи – асистенције надлежним инспекцијама и органима Града, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука;предузимање хитних мера заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара, учешће у вршењу спасилачке функције и пружања помоћи другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода; остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града; заштита животне средине и заштита становништва од заразних болести; заштите културних добара, државних симбола, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град и подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града, надзора забране пушења у затвореном радном и јавном простору и у јавном превозу и одржавање јавног реда и мира у складу са законом утврђеним делокругом;
 • координације и организовања заједничких акција и активности инспекција и комуналне милиције, као и сарадњу са вршиоцима комуналне делатности и другим органима, правним и физичким лицима;
 • вођења управних поступака и доношења решења;
 • управног извршења решења донетих у инспекцијском надзору;
 • изрицања мера за отклањање неправилности у складу са законом прописаним овлашћењима;
 • издавања прекршајних налога и подношење захтева за покретање прекршајних поступака, привредног преступа и кривичних пријава;
 • праћења прописа из делокруга Управе, припреме општих и других аката које доноси начелник Управе, пружања стручне помоћи инспекторима у вођењу управног поступка и припреми решења, давања стручних смерница за вођење усмених расправа у управном поступку, израде одговора на тужбе, жалбе и друге поступке пред судским и управним органима, пружања стручне помоћи инспекторима и комуналним милиционарима у примени и праћењу прописа, обрађивања захтева за покретање прекршајног поступка и сачињавања прекршајних налога, кривичних пријава; пружања стручне помоћи у састављању извештаја и информација везаних за рад инспекције и комуналне милиције, координирања припреме и израде одговора по захтевима за информације од јавног значаја, припреме докумената за интерни портал Града - електронску базу правних аката и званичну интернет презентацију Града; вођења регистра службених легитимација; организовања и спровођења управног извршења и праћење наплате трошкова извршења и прекршајних налога; обављања стручних послова за рад Координационе комисије за инспекцијски надзор над изворним пословима локалне самоуправе; организовања магацина за одузете предмете у инспекцијском надзору и контроли комуналне милиције; припреме документације за процену, уништење, отпис и јавну продају за одузете предмете, вођења евиденције о предметима и усаглашавања стања са писарницом, припреме налога за рад дужи од пуног радног времена, израде плана коришћења годишњих одмора и евиденције о одсуствима, обезбеђења и унутрашње контроле законитости у вршењу послова инспекцијског надзора из изворне надлежности, као и унутрашње контроле рада комуналне милиције и др.послови,
 • који се односе на доношење финансијског плана и плана јавних набавки управе у сарадњи са управом надлежном за финансије и јавне набавке;
 • учешћа у спровођењу поступака набавки;
 • интерне финансијске контроле и управљања у складу са прописима о буџетском систему;
 • израде процедура и упутстава из надлежности Управе, које примењује ова Управа у раду као и управе и стручне службе које су у комуникацији са овом управом,

као и други послови у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

            У Управи обављају се инспекцијски послови у складу са позитивним законским прописима у следећим областима инспекцијског надзора: грађевинског инспектора, инспектора над одржавањем стамбених зграда, комуналног инспектора, инспектора за саобраћај и путеве, инспектора за заштиту животне средине, спортског инспектора, градског туристичког и просветног инспектора,  над извршавањем одредаба закона, одлука и других прописа у складу са утврђеним овлашћењима, као и послови административног извршења решења донетих у поступку инспекцијског надзора

            Поред наведених послова у овој Управи се обављају послови Комуналне милиције у складу са законом, одлукама, другим прописима и утврђеним овлашћењима.

            Послове координације инспекцијског надзора и комуналне милиције и усклађивања  заједничких активности обавља Јакшић Веселин, координатор послова инспекцијског надзора и комуналне милиције.

Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 603

            34000 Крагујевац

            E-mail: vjaksic@kg.org.rs

            Контакт телефон: 034 306-274

 

У оквиру Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију образовани су секретаријати као основне и одељења, односно инспекторати и службе као унутрашње организационе јединице:

 

Координатор послова инспекцијског надзора и комуналне милиције

Веселин Јакшић

Трг слободе број 3, VI спрат, канцеларија бр. 603

34000 Крагујевац

E-mail: vjaksic@kg.org.rs

Контакт телефон: 034 306-274

 

У оквиру Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију образовани су секретаријати као основне и одељења, односно инспекторати и службе као унутрашње организационе јединице:

 

 

 • СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ

 

-КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОРАТ

 Гордана Томић, Главни комунални инспектор

Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 601

34000 Крагујевац

E-mail: gtomic@kg.org.rs

Контакт телефони: 034 306-275 ; 060 2340 255 (дежурна служба);

 

-ИНСПЕКТОРAT ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ТУРИЗАМ

Маја Ранковић, Главни инспектор за заштиту животне средине и туризам

Трг слободе број 3, VI спрат, канцеларија бр. 606

34000 Крагујевац

E-mail: mrankovic@kg.org.rs

Контакт телефон: 034 306-298

 

-Служба за  послове градске туристичке инспекције

Данијела Заркић, шеф Службе

Трг слободе број 3, VI спрат, канцеларија бр. 607

Контакт телефони: 034 306-273

 Е – mail : turistickainspekcija@kg.org.rs

 

-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ

Радомир Миљојковић, начелник Одељења-Главни грађевински инспектор

Трг слободе број 3, VI спрат, канцеларија бр. 605

34000 Крагујевац

E-mail: rmiljojkovic@kg.org.rs

Контакт телефон: 034 306-268

 

-ИНСПЕКТОРАТ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Данијела Прокић, начелник Одељења-Главни инспектор за саобраћај и путеве

Трг слободе број 3, VI спрат, канцеларија бр. 608

34000 Крагујевац

E-mail: prokicd@kg.org.rs

Контакт телефон: 034 306-277

 

-ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПРОСВЕТУ И СПОРТ

Јелена Милутиновић, начелник Одељења-Главни инспектор за просвету и спорт

Трг слободе број 3, V спрат, канцеларија бр. 530

34000 Крагујевац

E-mail: prosvetna.inspekcija.kg@gmail.com

 

-ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ

Бојана Вукотић, начелник Комуналне милиције

Трг слободе број 3, V спрат

Канцеларије бр. 527, 528, 528а, 529, 531, 535,536, 537

дежурни телефон: 060 234 0 115

е-mail: komunalnapolicija@kg.org.rs;

 

 • СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ И ИЗВРШЕЊА

 

-Милица Јовановић, секретар Секретаријата

Трг слободе број 3, IV спрат, канцеларија бр. 420

34000 Крагујевац

E-mail: mjovanovic@kg.org.rs

Контакт телефон: 034 306-203

 

-Одељење за опште и административне послове

Бојана Врачар Милетић, Начелник Одељења

Трг слободе број 3, VI спрат, канцеларија бр. 604

34000 Крагујевац

E-mail: bvracar@kg.org.rs

Контакт телефон: 034 306-271

 

-Одељење за нормативно-правне послове и унутрашњу контролу инспекције и комуналне милиције

Каролина Ерић, Начелник Одељења

Трг слободе брoj 3, IV спрат, канцеларија бр. 420

34000 Крагујевац

E-mail: karolina@kg.org.rs

Контакт телефон: 034 306-203

 

-Служба за послове извршења и поступањa са одузетим предметима

Никола Стерђевић, шеф Службе

Трг слободе брoj 3, IV спрат, канцеларија бр. 421

34000 Крагујевац

E-mail:nikolasterdjevic@kg.org.rs

Контакт телефон: 034 306-204

 

Документа за преузимање