Спорт

У складу са Националном стратегијом, Програм равоја спорта у јединици локалне самоуправе треба да да решења за превазилажење постојећих проблема; спорт треба прилагодити потребама свих сегмената друштва, посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом, треба унапредити развој школског и универзитетског спорта, потребно је паралелно развијати и спортску инфраструктуру и обезбедити бољу искоришћеност постојећих спортских капацитета, наставити са развојем врхунског и професионалног спорта, унапредити систем финансирања спорта, унапредити положај спортиста у друштву и систему, унапредити здравље спортиста, унапредити стручни и научно-истраживачки рад у спорту.

 

Спорт у граду Крагујевцу

Спорт као област од посебног друштвеног интереса, у граду Крагујевцу се остварује у складу са Законом о спорту,  Правилником о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крагујевца, Законом о привредним друштвима, Законом о буџетском систему, кроз финансирање/суфинансирање годишњих и посебних програма спортских организација са територије града Крагујевца и спортских привредних друштава чији је оснивач град Крагујевац, средствима  буџета Града.

 

  1. Финансирање спортских организација из буџета Града

Град Крагујевац у текућој години, одобрава и финансира/суфинансира годишње/посебне програме спортских организација/удружења/савеза/друштава и сл. на основу упућеног јавног обавештења (за годишње програме) односно на основу јавног отвореног позива (за посебне програме) који се објављују на званичној интернет страници града Крагујевца. Предлози годишњих програма достављају се Спортском савезу Крагујевца, на основу Јавног обавештења, којим се позивају све спортске организације /удружења/савези/друштва и сл. са територије града Крагујевца да доставе своје предлоге годишњих програма, одређује се рок за достављање, начин и поступак достављања, као и друга питања везана за подношење предлога годишњих програма, док се предлози посебних програма достављају у року утврђеном Јавним (отвореним) позивом, у току одређене буџетске године.

За вредновање годишњих / посебних програма у области спорта, Градоначелник образује Комисију за оцену годишњих и посебних програма организација / удружења у области спорта за финансирање /суфинансирање средствима из буџета Града за одређену годину која врши вредновање и оцену квалитета годишњих и посебних програма у области спорта у складу са Законом о спорту и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварујe општи интерес у области спорта на територији  града Крагујевца. Одобравање предложеног програма од стране града Крагујевца  – Градског већа, у складу са Предлогом акта комисије о расподели средстава, односно о финансирању/суфинансирању програма организација/удружења којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта средствима буџета града за текућу годину, са предложеном висином средстава,  заснива се на значају реализације програма за остваривање општег интерса у области спорта на територији Града, конзистентности програма с циљевима програма развоја спорта у граду Крагујевцу, квалитету програма, очекиваним резултатима реализације програма, одрживости програма и рационалности, рангу спортских грана и рангу такмичења.

 

  1. Финансирање спортских привредних друштава из буџета Града

Град Крагујевац у текућој години финансира спортска привредна друштва чији је оснивач град Крагујевац на основу њихових Програма пословања са финансијским планом за текућу годину, и то:

  • Спортско привредно друштво ''Раднички'' д.о.о. Крагујевац,
  • Спортско привредно друштво ''Фудбалски клуб Раднички 1923'' д.о.о. Крагујевац

 

Град финансира Савез за школски спорт Крагујевца који постоји од 16.12.1997. године а правни је следбеник Општинског савеза школских друштава за физичку културу основаног 1974. године у Крагујевцу. Школска такмичења се одржавају по плану и програму Републичког савеза за школски спорт који обухвата учешће у 16 спортова од којих се у Крагујевцу одржавају такмичења у следећим спортовима: стони тенис, стрељаштво, одбојка, кошарка, спортска гимнастика, мали фудбал, рукомет, атлетика, џудо, карате, орјентиринг, 3x3 баскет, пливање, футсал, мале олимпијске игре и Спортске игре младих. У њима учествују 22 основне и 9 средњих школа са територије града Kрагујевца. Такмичења се одржавају на школском, општинском, окружном, међуокружном и републичком нивоу. Прве Олимпијске игре ученика Републике Србије одржане су у Крагујевцу 1980.године.

Спортски објекти су изграђени у 28 школа (фискултурне сале и отворени терени). У фискултурним салама се  изводе наставне и ваннаставне активности, и обављају се тренажне и такмичарске активности спортских клубова са територије града Крагујевца.

Постоје и други отворени терени у оквиру месних заједница како градских тако и сеоских који доприносе омасовљењу и популаризацији спорта и рекреације као здравих стилова живота.