Служба за интерну ревизију

Градски ревизор

Вељко Вуковић

Вељко Вуковић – Градски ревизор, рођен 20.12.1986. године у Kрагујевцу. Основну школу и Другу крагујевачку гимназију завршио у Крагујевцу. На Економском факултету Универзитета у Крагујевцу дипломирао на основним студијама, а затим наставио мастер академске студије на модулу Финансијски менаџмент јавне управе и одбранио мастер рад на тему Имплементација интерне ревизије код директних корисника буџетских средстава, чиме је стекао академско звање- мастер економиста.

Своје прво радно искуство започео 2011. године у Градској управи града Крагујевца- Управи за привреду и привредне ресурсе у Одељењу за локални економски развој.

Након тога, у периоду од 2013. до 2015. године радио у Градској управи за послове локалне самоуправе и опште управе- Секретаријат за финансије, на радном месту Извршиоца за финансијске и рачуноводствене послове.

Од 2015. године запослен у Служби за интерну ревизију града Крагујевца као Интерни ревизор.

У свом професионалном усавршавању, похађао је обуке и стекао одређене сертификате:

 • положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, од 2012. године;
 • завршена стручна обука Основе финансијског управљања и контроле у организацији Министарства финансија – Сектора за интерну контролу и интерну ревизију,
 • завршена стручна обука Основи интерне ревизије у организацији Министарства финансија – Сектора за интерну контролу и интерну ревизију,
 • Сертификат Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, Министарство финансија – Сектор за интерну контролу и интерну ревизију.
 • Сертификат завршене Обуке из менаџмента под називом „Принципи и вештине савременог менаџмента“- Градска управа Града Крагујевца.

 

КОНТАКТ:
Трг Слободе 3 Крагујевац
Град Крагујевац
Канцеларија број 3
Телефон: 034/306 115
Моб: 060/234 0 427
E mail: vveljko@kg.org.rs

 

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Служба за интерну ревизију града Крагујевца основана је за обављање следећих послова:

 • провере примене закона и поштовања правила интерне контроле;
 • оцене система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности;
 • ревизије начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности;
 • успостављања сарадње са екстерном ревизијом;
 • пружања саветодавних услуга које се састоје од савета, смерница, обука, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања датом организацијом, управљања ризицима и контроле;
 • увођења и примене стандарда контроле у складу са међународно признатим стандардима, израде методолошких упутстава и приручника из области материјално-финансијског управљања у субјектима ревизије;
 • достављања годишњег извештаја о раду Централној јединици за хармонизацију у складу са законом;
 • успостављања сарадње са другим органима и обавља друге послове у складу са законом, Статутом и другим прописима.

Интерна ревизија кориснику јавних средстава помаже да оствари циљеве путем систематичне оцене процеса управљања ризицима, контрола и управљања уопште са циљем да:

 • утврди да ли се поштују прихватљиве политике и процедуре,
 • установи усаглашеност са законима и прописима,
 • оцени процедуре за управљање ризицима,
 • процени економичност, ефикасност и ефективност операција,
 • утврди да ли су финансијски и други подаци потпуни и тачни,
 • утврди да ли су међусобни односи између различитих руководећих структура успостављени на одговарајући начин, и да ли је међусобно извештавање између чланова руководства поуздано и благовремено,
 • потврди да се средства адекватно чувају и
 • обезбеди тачност, поузданост и благовременост важних финансијских, управљачких и оперативних података.

Наведене послове посебна служба обавља код директних и индиректних корисника буџетских средстава, јавних предузећа чији је оснивач Град, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа, односно правних лица над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и код других правних лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода.

 

КОНТАКТИ

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
Трг Слободе 3
Град Крагујевац
Канцеларија број 3
Телефон: 034/306 115

ГРАДСКИ РЕВИЗОР
Вељко Вуковић, мастер економиста

Моб: 060/234 0 427
E mail: vveljko@kg.org.rs

ВИШИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Љубица Прековић, дипломирани правник

Моб: 060/234 0 426
E mail: ljubicaprekovic@kg.org.rs

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Ана Луковић Томић, мастер економиста

Моб: 060/234 0 428
E mail: analukovic@kg.org.rs

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Данијела Марковић, мастер економиста

Моб: 034/306115
E mail: danijela.markovic@kg.org.rs

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Марија Рајовић, дипломирани економиста
телефон: 034/306115
E mail: mstojanovic@kg.org.rs