ГУ за финансије и јавне набавке

У Градској управи за финансије и јавне набавке обављају се послови:

 • припреме и израде нацрта одлуке о буџету Града и одлуке о ребалансу буџета (измене и допуне одлуке о буџету) са израдом смерница и упутства за израду финансијских планова директних (индиректних) корисника буџетских средстава;
 • припреме и израде упутстава за програмски буџет за дефинисање програмских информација и давања препорука директним (индиректним) корисницима буџетских средстава у вези планирања и спровођења активности на припреми описа програма, програмских активности и пројеката, утврђивању родно одговорних циљева и утврђивању показатеља учинака за праћење постизања циљева и сама израда програмског буџета као део Одлуке о буџету;
 • припреме предлога финансијских планова директних корисника буџета Града и дефинисање оквира за потрошњу истих у координацији са управом за коју се израђује финансијски план;
 • праћења и контроле извршења финансијских планова директних корисника буџета Града у координацији са управом у чијој је надлежности извршење финансијског плана;
 • контроле израде и реализације финансијских планова индиректних корисника, а у координацији са управом надлежном за надзор рада индиректног корисника;
 • планирања, праћења и контроле расхода и издатака буџета Града укључујући и коришћење средстава сталне и текуће буџетске резерве и распоређивање остварених наменских средстава Града од другог нивоа власти и других наменских средстава, као и привремене обуставе извршења буџета;
 • праћења и управљања захтевима за извршење расхода, дефинисање месечних квота преузетих обавеза и плаћања, као и праћења прилива и управљања финансијским средствима и ликвидношћу односно праћења и анализирања динамике остваривања прихода и расхода и израде процена и планова кретања прихода и расхода;
 • обезбеђења плаћања са аспекта уговорених обавеза директних корисника буџета Града;
 • праћења и контроле прихода и примања и старања о наплати потраживања корисника буџета Града;
 • старања о обезбеђењу потраживања директних корисника буџета Града;
 • контроле новчаних докумената и инструмената плаћања;
 • реализације уговора о кредитима Града: повлачење транши кредита, управљање приливима, благовремено сервисирање обавеза по кредитима, планирање прилива и отплате обавеза за наредни период, израда периодичних извештаја о стању задужености и обавезама и средствима за измиривање обавеза;
 • иницирања наплате инструментима финансијског обезбеђења;
 • билансирања прихода и прилива и расхода и издатака Града;
 • извештавања о избалансираности прихода и прилива и расхода и издатака Града, извршењу расхода и издатака, наплати прихода и прилива и благовремено указивање на могућност настанка ризика пословања и последице по оставривање циљева, као и предлагање мера и аката и предузимање радњи које ће спречити настанак ризика;
 • контроле и одобравања кварталних и месечних планова и квота преузетих обавеза директних корисника буџета Града;
 • одобравања захтева за промену апропријације и квота;
 • припреме нацрта прописа из области изворних прихода у сарадњи са надлежним управама (локалне комуналне таксе, градске административне таксе, боравишне таксе, градског самодоприноса и др.);
 • давања мишљења на нацрте прописа и других аката који имају утицаја на буџетска примања и издатке;
 • пројекције средстава за наредну годину;
 • буџетског рачуноводства;
 • праћења кретања масе зарада корисника буџета Града и достављање извештаја надлежном министарству;
 • вођења помоћних књига и евиденција за све управе и стручне службе, као и помоћних књига основних средстава и ситног инвентара, робног и материјалног књиговодства, плата и других помоћних књига;
 • обрачун плата, накнада и других примања запослених, изабраних, постављених и именованих лица;
 • вршења обрачуна примања запослених и ангажованих лица ван радног односа код директних корисника средстава буџета Града;
 • израда и издавање потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку;
 • вршења обрачуна прихода Града ван пореских прописа, евидентирање и издавање потврда о исплати обавеза према Граду;
 • пројектовања, ажурирања и одржавања информационог система за потребе финансијских послова Управе;
 • праћења финансијских ефеката закона и других прописа на повећање или смањење буџетских прихода и примања и расхода и издатака;
 • праћења, анализирања, проучавања и примене законских и подзаконских прописа и аката Града из области рада трезора, спровођења контроле над поштовањем рокова измирења новчаних обавеза, као и контроле измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између директних и индиректних корисника средстава буџета Града, чији се подрачуни воде у оквиру консолидованог рачуна трезора Града и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, када су ти корисници средстава буџета дужници и осталих прописа у својој надлежности;
 • вршења обраде података о регистрованим фактурама и другим захтевима за исплату у комерцијалним трансакцијама корисника средстава буџета Града и на основу тих података, достављање извештаја са подацима о неизмиреним обавезама корисницима средстава буџета Града;
 • вођења рачуноводствених, књиговодствених, финансијских, материјалних и помоћних евиденција директних корисника буџета Града на основу валидних исправа, усаглашавања потраживања и обавеза, усаглашавања стања главне књиге са дневником и помоћним књигама и евиденцијама;
 • у сарадњи са управама које врше надзор, пружање помоћи у материјално-финансијским пословима месних заједница, као и евиденција о учешћима грађана и уплатама самодоприноса, установама, јавним предузећима и привредним друштвима чији је оснивач или већински власник Град;
 • припреме завршног рачуна директних корисника средстава буџета Града и консолидованог завршног рачуна за директне кориснике средстава буџета Града који у свом саставу имају индиректне кориснике средстава;
 • израде нацрта одлуке о завршном рачуну буџета Града и консолидованим финансијским извештајима;
 • контрола исправности документације достављене на књижење;
 • израде фактура за закуп пословног и стамбеног простора и рефактурисања комуналних и других трошкова у вези са закупом и коришћењем пословног и стамбеног простора;
 • вођење евиденције о наменским средствима, израда извештаја о наменском трошењу и у ситуацијама утврђених ненаменских трошења средстава предлагање и предузимање мера за исправљање уочених неправилности;
 • утврђивања пореског третмана обавеза и потраживања у циљу тачног обрачуна пореза на додату вредност (ПДВ), обрачуна ПДВ-а и осталих пореских обавеза на основу документације достављене за књиговодствено евидентирање и друге послове у вези са финансирањем послова из делокруга Града у складу са Законом о буџетском систему;
 • управљања финансијским средствима односно праћење прилива на консолидовани рачун трезора Града;
 • усаглашавањa обавеза и потраживања путем Извода отворених ставки (ИОС);
 • вођења евиденције корисника јавних средстава, отварања и гашења подрачуна за све кориснике средстава буџета Града;
 • дневног вођења главне књиге и усклађивање података и стања на подрачуну буџета са Управом за трезор;
 • управљања готовином;
 • благајничког пословања и вођења евиденција у складу са законом у поступку руковања готовим новцем;
 • обављања безготовинских и готовинских исплата за кориснике јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора Града;
 • евидентирања, праћења и извештавања о утрошку трансферних средстава и средстава  донација;
 • израде кварталног извештаја о извршењу буџета;
 • израде извештаја за потребе екстерне и интерне ревизије и органа Града;
 • израде извештаја из свог делокруга рада, а за потребе осталих управа и стручних служби;
 • анализе услова и могућности и пласирање слободних средстава;
 • вођења евиденција и обављање других послова у вези са меницама, банкарским гаранцијама и другим средствима обезбеђења;
 • евидентирања основних средстава и припрема података за попис финансијске и нефинансијске имовине;
 • вођења књиговодстевних евиденција робних резерви;
 • истраживања тржишта и ефикасног планирања набавки;
 • припреме, израде и измене планова јавних набавки за директне кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим управама;
 • припреме, израде и измене плана централизованих јавних набавки;
 • спровођења поступака јавних набавки по процедури прописаној законом за директне кориснике буџетских средстава;
 • спровођења поступака централизованих јавних набавки за више наручилаца, у својству Тела за централизоване набавке, у складу са Законом о јавним набавкама;
 • спровођења поступака јавних набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за потребе директних корисника буџетских средставa;
 • спровођења поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама;
 • пружања консултантских услуга и стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава у поступцима јавних набавки;
 • пружања стручне помоћи комисијама за јавне набавке;
 • достављања извештаја Канцеларији за јавне набавке у законском року и достављање података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима по захтеву Канцеларије за јавне набавке;
 • поступања по захтевима Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки;
 • претходне провере захтева за заштиту права у поступцима пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки;
 • израде извештаја за друге управе и праћење законских прописа израда процедура и упутстава из своје надлежности, а које је потребно да примењују све управе;
 • вођења магацина и магацинског пословање;
 • евидетирања и објављивања података о јавним набавкама на које се закон о јавним набавкама не примењује за све директне кориснике буџетских средстава;
 • спровођења редовне и ванредне контроле центарлизованих јавних набавки и сачињавања извештаја о спроведеним контролама, који се односе на доношење финансијског плана и плана јавних набавки управе;
 • интерне финансијске контроле и управљања у управи, складу са прописима о буџетском систему;
 • израде процедура и упутстава из надлежности Управе, које примењује ова Управа у раду као и управе и стручне службе које су у комуникацији са овом управом;
 • ажурирања интерног портала Града – електронске базе правних аката новим или измењеним процедурама и упутствима, у оквиру своје надлежности;
 • као и други послови у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

 

Организациона структура


ВД начелника Градске управе за финансије и јавне набавке: Милијана Ратковић

Трг слободе 3, IV спрат, канцеларија број 419
34000 Крагујевац
Е-маил: mratkovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/ 306-202

ВД заменика начелника Градске управе за финансије и јавне набавке: Данијела Сотиров Стефановић
Трг слободе 3, IV спрат, канцеларија број 434
34000 Крагујевац
Е-маил: dsotirovstefanovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/ 306-217

Координатор финансијског информационог система: Гордана Јелесијевић
Трг слободе 3, IV спрат, канцеларија број 418
34000 Крагујевац
Е-маил: gocaj@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/ 306-201

Секретар Секретаријата за послове јавних набавки: Саша Марковић
Трг слободе 3, II спрат, канцеларија број 211A
34000 Крагујевац
Е-маил: smarkovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/ 306-287

Начелник Одељења за буџет: Гордана Павловић Ђапа
Трг слободе 3, IV спрат, канцеларија број 414
34000 Крагујевац
Е-маил: gordanadjapa@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/ 306-198

Начелник Одељења за трезор: Ана Коматовић Андоновић
Трг слободе 3, IV спрат, канцеларија број 417
34000 Крагујевац
Е-маил: anakomatovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/ 306-197

Начелник Одељења за обрачун плата, накнада и других примања: Ђорђе Ракић
Трг слободе 3, IV спрат, канцеларија број 435a
34000 Крагујевац
Е-маил: djrakic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/ 306-180

Начелник одељења финансијских послова управе за финансије и јавне набавке, управе за органе града, управе за прописе, управе за људске ресурсе и заједничке послове и органа града: Владимир Марић
Трг слободе 3, IV спрат, канцеларија број 402
34000 Крагујевац
Е-маил: vmaric@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/ 306-181

Начелник одељења финансијских послова управe за комуналне послове, управe за инспекцијске послове и комуналне милиције и пореске управе: Данијела Матијашевић
Трг слободе 3, VI спрат, канцеларија број 602
34000 Крагујевац
Е-маил: dmatijasevic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/ 306-176

Начелник одељења финансијских послова за управу за инвестиције и развој и управу за имовину, урбанизам и озакоњење: Марио Боришић
Николе Пашића 6, II спрат, канцеларија број 11
34000 Крагујевац
Е-маил: mario.borisic@kg.org.rs
Контакт телефон: 060/2340167

Начелник одељења финансијских послова за управу за друштвене делатности: Снежана Ђурђевић
Трг слободе 3, IV спрат, канцеларија број 401
34000 Крагујевац
Е-маил: snezana.djurdjevic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/ 306-218

Начелник одељења књиговодства основних средстава: Марко Драшковић
Трг слободе 3, IV спрат, канцеларија број 436
34000 Крагујевац
Е-маил: mdraskovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/ 306-219

Контакт подаци лица за заштиту података о личности
Име и презиме:
Катарина Ристић
Трг слободе 3, II спрат, канцеларија број 211
34000 Крагујевац
Е-маил: kristic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/ 306-287

Контакт подаци лица за заштиту података о личности
Име и презиме: Наташа Веселиновић
Трг слободе 3, IV спрат, канцеларија број 416
34000 Крагујевац
Е-маил: nveselinovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/ 306-200

 

Документа за преузимање