О привременом органу града Крагујевац

Привремени орган града Крагујевац

 

Одлуком о распуштању Скупштине града Крагујевца и образовању Привременог органа града Крагујевца, 05 број 020-10624/2023 од 30. октобра 2023. године, образован је Привремени орган града Крагујевца.

Привремени орган града Крагуејвца обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града Крагујевца и извршних органа утвђене законом и Статутом града, до конституисања скупштине и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом.

 

Привремени орган има председника и четири члана.

Председник организује рад Привременог органа, председава његовим седницама и обавља друге послове које му Привремени орган повери.

 

Организација  и  начин рада, као и друга питања од значаја за рад Привременог органа уређена су Пословником Привременог органа града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број 26/23).

Упутством о припреми и достављању нацрта аката који се упућују  Привременом органу града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број 28/23) уређен је поступак израде, изглед и садржина нацрта акта, као и начин и поступак достављања  нацрта акта који се упућује Привременом органу града Крагујевца.

 

Седиште Привременог органа града Крагујевца је у улици Трг Слободе број 3, у згради Градске управе града Крагујевца.

Адреса за пријем електронске поште Привременог органа града Крагујевца је: privremeniorgan@kragujevac.ls.gov.rs