Пројекат ,,Инклузивно предшколско васпитање и образовање"

Министарство просвете уз финансијску подршку Светске банке спроводи пројекат „Инклузивно предшколско васпитања и образовања“ у оквиру кога се реализује изградња вртића. Спровођењем пројекта, чија је вредност 47 милиона евра, обезбедиће се проширење капацитета у предшколским установама за 11.000 нових места изградњом 23 објекта у 22 локалне самоуправе, и адаптацијом и опремањем 330 соба у сарадњи са Новак Ђоковић Фондацијом и кроз грант програме који се спроводе у 34 јединице локалне самоуправе.

Изградњом новог објекта на територији општине Крагујевац биће обезбеђено 270 нових места за децу која ће бити смештена у највише 14 група. Објекат је спратности П+1, укупне нето површине 1532.81 m², односно 1728.08 m², а за њега је издвојено око 198 милиона динара без ПДВ-а.

 

Жалбени механизам

 

За потребе овог пројекта осмишљен је Жалбени механизам. Имајући у виду врсту потенцијалних утицаја Пројекта, постоји и централни жалбени механизам за Пројекат, тј. Централни пулт за пружање повратних информација, на нивоу субјекта који спроводи пројекат у оквиру МПНТР. Жалбеном механизму могуће је приступити преко следећег линка: www.ecec.mpn.gov.rs. Централни пулт ће служити и као информативни центар и као жалбени механизам у оквиру Пројекта, и биће доступан свим странама погођеним спровођењем свих поткомпоненти Пројекта. Он ће се примењивати на све пројектне активности и релевантан је за све локалне заједнице на које пројектне активности спроведене у оквиру појединачних сегмената имају утицаја.

Централни пулт ће бити одговоран за прикупљање и решавање жалби и коментара следеће групе субјеката:

 • становници заинтересовани за Пројекат, односно они који су погођени пројектом а који станују у Крагујевцу.

Централни пулт је оформљен на време, како би се на адекватан начин управљало жалбама и одговорило на жалбе становништва из подручја утицаја Пројекта примљених у различитим фазама пројекта. Такође ће бити одобрен пријем жалби у вези са изградњом, функционисањем и затварањем потпројекта. Уз то, ова процедура ће помоћи у унапређењу друштвеног учинка Пројекта, пошто су број и природа примљених примедби показатељ начина на који се Пројекат спроводи, као и понашања запослених и извођача.

МПНТР ће се постарати да у потпуности информише особе погођене пројектом о жалбеном механизму тако што ће их обавестити о постојању и улози Централног пулта, његовој функцији, особама за контакт и процедурама за подношење жалби у погођеним подручјима. Информације о Централном пулту биће доступне:

 • на сајту МПНТР (ecec.mpn.gov.rs.),
 • у брошурама које ће бити доступне погођеном становништву,
 • на огласним таблама и веб-сајту Града Крагујевца (https://kragujevac.ls.gov.rs/).

 

Подношење жалби

 

Процедура подношења жалби је осмишљена тако да буде доступна, ефикасна, једноставна, разумљива и без трошкова за подносиоца жалби. Све жалбе ће се упућивати Централном пулту за пружање повратних информација лично, телефонски или писаним путем, попуњавањем обрасца за подношење жалби телефоном на број 011/3613734, и-мејлом (ecec@mpn.gov.rs), поштом, путем кутије за жалбе која ће бити постављена на градилишту или достављеним лично у канцеларију Извођача на градилишту и у ЈУП, у згради Министарства просвете, науке и технолошког развоја у Немањиној 22 – 26, 11000 Београд, Ковиљки Видојевић. Образац за подношење жалби дат је у Прилогу 2.

Управљање жалбама

Чим се жалба прибележи, урадиће се брза процена како би се потврдила природа жалбе и одредила њена тежина. У року од три дана од пријема жалбе, објављује се да је случај регистрован а подносиоцу жалбе потврђује се да је жалба примљена и дају се основне информације о наредном кораку. Следи истраживање како би се проблем сагледао из перспективе подносиоца жалбе и разумеле акције које подносилац жалбе захтева. Рок за решавање жалбе је 14 дана од тренутка обавештења подносиоца о пријему жалбе.

Централни пулт ће истражити случај тако што ће размотрити чињенице и околности, разговарати са свим укљученим и релевантним заинтересованим странама. После истраживања, у зависности од тежине и врсте жалбе, с подносиоцем жалбе разматра се привремена одлука. Само у изузетним ситуацијама објављује се једнострано решење. Коначан договор треба да буде конкретан и благовремен. Жалба се затвара кад се потврди спровођење одлуке. Чак и ако се не постигне споразум или се жалба одбаци, важно је документовати резултате, поступке и напор уложен у решавање жалбе пре затварања случаја.

 

Праћење жалби

 

Водиће се регистар жалби који ће садржати све потребне елементе који ће омогућити разврставање жалби према полу особе која улаже жалбу, као и према врсти жалбе. Свака жалба унета у регистар ће као минимум садржати следеће податке:

 • опис жалбе,
 • датум потврде о пријему жалбе која се издаје подносиоцу жалбе,
 • опис предузетих активности (истраживање, корективне мере), и
 • датум решавања и затварања/пружања повратних информација подносиоцу жалбе.

Извештавање о одговорима на жалбе

Улога Централног пулта, осим да одговара на жалбе, биће да бележи и чува примљене коментаре и жалбе и да одржава Централни регистар жалби, који администрира Стручњак за везу са заједницом, којег именује ЈУП. Како би сви били упознати са овим алатом и његовим резултатима, Централни пулт ће квартално ажурирати податке, који ће бити доступни на званичном сајту пројекта ИПВО: www.ecec.mpn.gov.rs. Ажурирани подаци биће разврстани по полу и врсти жалбе/притужбе. У циљу одржавања континуираног дијалога, организоваће се квартални састанци с јавношћу, на којима ће се расправљати о резултатима жалби уопште и о извештајима о примљеним жалбама/притужбама и информисала заједница о тренутним активностима на Пројекту.

 

ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

 

Јавне расправе о пројектном решењу одржане су за ову локацију 21.08.2022. године у просторијама општинске управе. Присутно је било 4 особе, плус представници Министарства. Приусутнима је представљена техничка документација и објашњени рокови за имплементацију. Записник са ових консултација налази се у прилогу 6 овог документа.

Циљ јавних консултација било је представљање пројекта од значаја за локалну заједницу, њихово упознавање са планираном интервенцијом како би се остварило укључивање и активно учествовање локалне заједнице. Током презентације присутнима су предствљене основне информације о пројекту, планирани изглед објекта, капацитет као и планирани рокови и детаљи о динамици реализације пројекта.

Презентација се одвијала у виду интерактивне дискусије са члановима локалне заједнице и заинтересованим лицима. Чланови локалне заједнице озразили су велико задовољство зог реализације овог пројекта, истакли његов заначај и исказали подршку реализацији. Чланови локалне заједнице навели су да ће изградња овог објекта помоћи у решавању недовољног капацитета у објектима предшколске установе у овом граду.

Највећи део питања односио се на тумачење пројекта, рокове за реализацију као и за режим функционисања постојећег објекта током изградње. Након добијених одговора и тумачења присутни су поновили значај овог пројекта за локалну заједницу. Присутни су нарочито похвалили авремен и иновативан изглед како објекта тако и спољног уређења.

Представљање овог документа почело је 18. новембра 2022. године када су ЈУП ИПВО и Град Крагујевац објавили позив за јавну расправу упућен јавности, телима и институцијама заинтересованим за овај документ. Јавност и остале заинтересоване стране и институције позване су да учествују у процесу јавне расправе о нацрту овог документа. Предметни документ и позив за јавну расправу били су доступни путем следећих канала:

 • нацрт документа на српском језику представљен је на званичној интернет страници пројекта ИПВО https://ecec.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-06-ESMP-Kragujevac-konacna-verzija-sa-izvestajem-sa-javnih-konsultacija-1.pdf
 • нацрт документа на српском језику представљен је на званичној интернет страници Града Крагујевца https://arhiva.kragujevac.rs/pruzmi/javni-poziv-na-javne-konsultacije-za-plan-za-upravljanje-zivotnom-sredinom-i-socijalnim-okruzenjem/
 • штампани примерак нацрта документа био је доступан у холу ГУ за развој и инвестиције у Улици Николе Пашића 6, 2. спрат у периоду од 7:30 до 15:30
 • позив за учешће у јавној расправи објављен је на интернет страницама пројекта ИПВО и Града Крагујевца

Представљање Плана за управљање животном средином и социјалним окружењем завршено је организовањем јавне расправе и презентацијом овог документа одржаном  05. децембра 2022. године са почетком у 10 часова у сали 105 у згради градске управе, Трг слободе 3, Крагујевац.

Јавну расправу и представљање овог Плана за управљање животном средином и социјалним окружењем спровео  је консултант  ЈУП-а за питања животне средине и за социјална питања  кроз  презентацију која је урађену у програму Powerpoint. Расправа о садржају нацрта овог Плана била је усредсређена на потенцијалне негативне утицаје како на животну средину тако и на социјално окружење  и на позитивне утицаје у смислу очекиваних општих развојних циљева пројекта.

Контакт особа испред ЈЛС којом се могу упутити жалбе:

Драган Маринковић – члан Радног тима за реализацију пројекта ИПВО

dmarinkovic@kg.org.rs