ГУ за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење

Љиљана Пршић, дипломирани правник, вд начелника градске управе
Адреса: Трг Слободе 3
III спрат , канцеларија број 322
34 000 Крагујевац
Телефон 034/306-172
Email: ljprsic@kg.org.rs 


Ивана Тодоровић, дипломирани правник, вд заменика начелника градске управе
Адреса: Трг Слободе 3
III спрат, канцеларија број 322
34 000 Крагујевац
Телефон 034/306-172
Email: ivanat@kg.org.rs 

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење обавља стручне, нормативно-правне, управно-правне, студијско-аналитичке, оперативне, административно-техничке и друге послове који се односе на: заштиту, очување и евиденцију непокретности над којима Град има право својине, управљање, коришћење и располагање овим непокретностима, поступке из области изградње, стамбене послове, послове озакоњења као и друге послове утврђене законским, подзаконским актима или актима надлежних органа Града, у областима из своје надлежности.

У Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, обављају се послови:

 • прибављања, располагања и управљања имовином у јавној својини Града (градска својина) укључујући и располагање и управљање стамбеним и пословним простором,
 • пописа, евиденције и идентификације имовине Града односно имовине на којој Град има посебна својинска овлашћења и ажурирања насталих промена, као и подношење захтева за упис јавне својине Града,
 • посебних евиденција за сваку непокретност појединачно као и збирних података о непокретностима у јавној својини на прописаним обрасцима о стању непокретности у јавној својини по врстама и вредности које доставља Дирекцији за имовину РС,
 • експропријацијe и административнoг преносa земљишта и зграда,
 • успостављањa права службености и деекспропријације,
 • одређивањa земљишта за редовну употребу објекта,
 • конверзијe права коришћења у право својине уз накнаду и права закупа у право својине,
 • послови унапређења услова становања, субвенционисање закупнине стана, послови у вези са закупом и откупом станова под непрофитним условима, којима располаже Град, а кроз реализацију програма стамбене подршке,
 • закључивањa уговора о откупу станова на којима право располагања има Град,
 • регистровањa и евиденцијe стамбених заједница и друге послове из области становања и одржавања стамбених зграда у складу са позитивним правним прописима,
 • израде и реализације стамбене стратегије и акционих планова везаних за спровођење стамбене стратегије,
 • исељења лица из станова и заједничких просторија у стамбеним зградама које се користе без правног основа, обезбеђивање привременог смештаја станова за пресељење носилаца станарских права из станова у приватном власништву ради враћања тих станова њиховим власницима у складу са законом,
 • пописа и евиденције објеката у јавној својини Града односно на којима Град има посебна својинска овлашћења као и послови који се односе на упис права коришћења, односно упис права јавне својине Града на објектима,
 • располагања (отуђење, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине, укључујући и размену, давање на коришћење, пренос права коришћења, улагање у капитал, заснивање хипотеке), прибављања, размене, одузимања права коришћења,
 • давања сагласности носиоцима права коришћења за давање у закуп, давање сагласности корисницима, односно носиоцима права коришћења за санацију, адаптацију, инвестиционо одржавање и реконструкцију и све друге сагласности које су потребне у управљању непокретностима у јавној својини Града,
 • управљања пословним простором чији је носилац права јавне својине Град односно на коме Град има посебна својинска овлашћења и вођење евиденције о истоме,
 • израде плана за управљање пословним простором,
 • давања у закуп, односно на коришћење пословног простора као и контрола коришћења пословног простора,
 • предузимања правних радњи за потребе судских и других поступака које у име Управе обавља градско правобранилаштво;
 • израде и реализације плана и програма инвестиционог одржавања пословног простора,
 • спровођења обједињене процедуре у области: издавања локацијских услова, грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозволе, решења по основу закона којим се регулише планирање и изградња и издавања употребне дозволе; пријаве радова; пријаве завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу; прибављања сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара; прибављања услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; прибављања исправа и других докумената, које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности; обезбеђења прикључења објекта на инфраструктурну мрежу; измене аката издатих у обједињеној процедури,
 • издавања решења о одобрењу уклањања објекта, односно његовог дела, за који се утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена његова стабилност и да представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја,
 • издавања информација о локацији; услова за формирање грађевинске парцеле; потврде урбанистичко-техничких докумената – спровођење поступка контроле и потврђивања урбанистичког пројекта и пројекта парцелације и препарцелације,
 • издавања уверења о посебном делу објекта за који је издата грађевинска, односно употребна дозвола,
 • вођења и ажурирања Регистра обједињених процедура, као електронске, јавно доступне базе података о току сваког појединачног предмета, од подношења захтева за издавање локацијских услова до издавања употребне дозволе,
 • издавањa решења о озакоњењу бесправно изграђених објеката, као и измене аката који се прибављају у овој процедури,
 • повраћаја имовине,
 • издавања оверних преписа решења о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта и одузетој имовини,
 • изјашњења у вези поступка реституције, експропријације и изузимања,
 • који се односе на доношење финансијског плана и плана јавних набавки управе у сарадњи са управом надлежном за финансије и јавне набавке,
 • учешћа у спровођењу поступака набавки,
 • интерне финансијске контроле и управљања у складу са прописима о буџетском систему,
 • израде процедура и упутстава из своје надлежности, а које је потребно да примењују градске управе и стручне службе у комуникацији са овом управом, као и ова управа,
 • као и други послови у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

 

У оквиру Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење обрaзоване су следеће организационе јединице:

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Марија Ђорђевић, дипломирани правник, секретар секретаријата
Адреса: Трг Слободе 3
III спрат , канцеларија број 321
34 000 Крагујевац
Телефон 034/506-101
Email: djmarija@kg.org.rs 

 

Одељење за имовинско-правне послове у области управљања земљиштем

Сузана Миловановић, дипломирани правник, начелник одељења
Адреса: Трг Слободе 3
III спрат , канцеларија број 40
34 000 Крагујевац
Телефон 034/ 506-103
Email: smilovanovic@kg.org.rs 

 

Одељење за послове експропријације

Марија Јекић, дипломирани правник, начелник одељења
Адреса: Трг Слободе 3
III спрат , канцеларија број 40а
34 000 Крагујевац
Телефон 034/506-103
Email: mjekic@kg.org.rs 

 

Одељење за имовинско-правне послове у области управљања стамбеним простором

Никола Тасић, дипломирани правник, начелник одељења
Адреса: Трг Слободе 3
III спрат, канцеларија број 320
34 000 Крагујевац
Телефон 034/506-102
Email: ntasic@kg.org.rs 

 

Одељење за имовинско-правне послове у области управљања пословним простором

Милош Радивојевић, дипломирани економиста, начелник одељења
Адреса: Трг Слободе 3
III спрат , канцеларија број 40
34 000 Крагујевац
Телефон 034/506-103
Email: mradivojevic@kg.org.rs 

 

Одељење за евиденцију

Срђан Петровић, дипломирани правник, начелник одељења
Адреса: Трг Слободе 3
III спрат , канцеларија број 40а
34 000 Крагујевац
Телефон 034/506-103
Email: srdjan.petrovic@kg.org.rs 

 


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ

Љиљана Секулић, дипломирани правник, секретар секретаријата
Адреса: Трг Слободе 3
V спрат,канцеларија број 507а
34 000 Крагујевац
Телефон 034/306-227
Email: ljsekulic@kg.org.rs 

 

Одељење за послове урбанизма

Татјана Јовановић, дипломирани инжењер архитектуре, начелник одељења
Адреса: Трг Слободе 3
V спрат,канцеларија број 508
34 000 Крагујевац
Телефон 034/306-229
Email: tatjana.jovanovic@kg.org.rs 

 

Oдељење за послове обједињене процедуре

Цветанка Калтак, дипломирани правник, начелник одељења
Адреса: Трг Слободе 3
V спрат,канцеларија број 541
34 000 Крагујевац
Телефон 034/306-267
Email: ckaltak@kg.org.rs 

 

Одељење за послове изградње

Мирјана Алемпијевић, дипломирани инжењер архитектуре, начелник одељења
Адреса: Трг Слободе 3
V спрат,канцеларија број 515
34 000 Крагујевац
Телефон 034/306-236
Email: mirjanaalempijevic@kg.org.rs 

 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ

Далиборка Мрдак, струковни инжењер грађевине – специјалиста заштите на раду, секретар секретаријата
Адреса: Трг Слободе 3
V спрат,канцеларија број 507а
34 000 Крагујевац
Телефон 034/306-227
Email: damrdak@kg.org.rs 

 

Лице одговорно за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног заначаја

Вељко Лековић, дипломирани правник
Адреса: Трг Слободе 3
III спрат , канцеларија број 320
34 000 Крагујевац
Телефон 034/506-102
Email: veljko.lekovic@kg.org.rs 

 

 

Документа за преузимање