Локални антикорупцијски форум

Локални антикорупцијски форум (ЛАФ) града Крагујевца

Тело за праћење примене Локалног антикорупцијског плана или Локални антикорупцијски форум (ЛАФ) је независно тело чији су чланови изабрани на јавном конкурсу. Локални антикорупцијски форум града Крагујевца је именован на седници Скупштине града Крагујевца 13. септембра 2019. године, у следећем саставу: Зорица Сорак, Зоран Јовановић, Бojана Миликић, Драгана Спасић и Никола Ивковић.

Зорицa Сорак

Зорица Сорак, председница ЛАФ-а града Крагујевца је по занимању професорка српског језика и књижевности, запослена у основној школи „Станислав Сремчевић“.

Г-ђа Сорак је мастер образовних политика и докторанд, као и тренер Агенције за борбу против корупције за област „Етика и интегритет у јавном сектору“ и реализатор програма стручног усаврашавања Националне академије за јавну управу.
Активна је у организацијама цивилног друштва које се боре против корупције.

Удата је и мајка троје деце.

Бојанa Миликић

Бојана Миликић је заменик председника ЛАФ-а града Крагујевца, рођена 06.08.1984. године у Крагујевцу.

Завршила је Прву крагујевачку гиманзију, потом Природно математички факултет, Универзитета у Крагујевцу, где је стекла звање дипломирани биолог. Докторанд је на Факултету медицинских наука и запослена у Клиничком центру Крагујевац.

Удата је и мајка једног детета.

Драганa Спасић

Драгана Спасић рођена је 1991. године у Лесковцу.

а Правном факултету Универзитета у Крагујевцу, завршила је, као студент генерације, основне академске студије права, а потом и мастер академске студије права, чиме је стекла звање мастер-правник.

Тренутно је докторанд на поменутом факултету, где је и запослена као сарадник у звању асистента за ужу кривичноправну научну област.

Иван Лазић

Иван Лазић је рођен 29.11.1980. године у Крагујевцу, по занимању је магистар политичких наука.

Завршио је основне студије на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду, смер међународни односи, специјалистичке студије из области терроризма и организованог криминала на Факултету политичких наука, а потом и магистарске студије на истом факултету.

Тренутно је на докторским студијама на Факултету политичких наука из области политичке теорије и методологије политичких наука. Запослен је у Градској управи Крагујевца од 01.08.2005. године, Одељење за послове међународне и унутрашње сарадње као саветник.

Решењем Градоначелника од 23.02.2018. године именован је као лице задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из Локалног антикорупцијског плана за град Крагујевац.

Николa Ивковић

Никола Ивковић рођен је 01.10.1989. године у Крагујевцу.

Aсистент је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу.

Бави се уводним истраживањима на тему државе и права, људским правима и односом грађана и јавне власти.

Зоран Јовановић

роф. др Зоран Јовановић је запослен на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу од 01.06.2001. године. Тренутно је у звању ванредног професора на ужој управноправној научној области. У септембру 2020. године изабран је за шефа Катедре за управно, радно и социјално право.

Магистарску тезу под насловом „Омбудсман и функционисање јавне управе“ одбранио је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2006. године (ментор проф. др Бранислав Марковић). Докторску дисертацију под насловом „Нови јавни менаџмент и реформа државне управе у Србији“ одбранио је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2012. године (ментор проф. Предраг Димитријевић).

Ожењен је и отац двоје деце.

ЛАФ града Крагујевца има следеће надлежности:

  • Усваја акте о свом раду;
  • Утврђује интерну поделу улога и одговорности за праћење одређених области, активности и мера, одржава редовне седнице и тематске састанке отворене за јавност;
  • Позива гостујуће говорнике, стручна лица, представнике организација цивилног друштва, институције од значаја за локалну заједницу, представнике медија и друге битне актере на тематске седнице, консултује алтернативне изворе података, прегледа и анализира податке, информације о току процеса, поштовању рокова и напретку у примени ЛАП-а, анализира и даје квалитативну оцену реализованих активности, мера и постигнутих резултата и квалитативну оцену пристиглих докумената који су резултат примене ЛАП-а, припрема периодичне извештаје које упућује одговорним субјектима за реализацију мера  и активности, јавно представља резултате примене ЛАП-а и информише медије о свом раду, даје препоруке за унапређење, прима представке о непримењивању или кршењу ЛАП-а, прима предлоге и иницијативе грађана и других заинтересованих страна и поступа са њима на начин и у року прописаном актом о праћењу примене ЛАП-а, промовише иницијативе за сузбијање корупције у локалној заједници, информише доносиоце одлуке на локалном нивоу о проблемима и изазовима у области борбе против корупције и предлаже иновативна решења, унапређења и ревидирање ЛАП-а, Скупштини града доставља и представља годишњи или коначни извештај о праћењу и обавља друге послове који се односе на праћење и извештавање о примени ЛАП-а.

ЛАФ града Крагујевца има секретара и  координатора за праћење примене ЛАП-а, који је стално запослен у Градској управи и пружа професионалну, стручну и административно-техничку подршку ЛАФ-у, организује састанке и друге активности Форума, учествује у припреми позивних писама и дневног реда за редовне и тематске седнице, учествује у припреми материјала за рад чланова Форума, учествује у прикупљању информација  из алтернативних извора података, води записник и учествује у припреми извештаја о одржаним редовним седницама и тематским састанцима Форума, прикупља и води евиденцију о пристиглим представкама, захтевима, предлозима и иницијативама грађана и чланова ЛАФ-а, учествује у припреми података, информација, текстова и документације о раду Форума за објављивање на веб-сајту града, и по потреби, обезбеђује другу техничку и професионалну подршку ЛАФ-у.

Координатор за рад ЛАФ-а града Крагујевца је Иван Лазић, магисатар политичких наука, стално запослен у Градској управи за послове органа Града који је именован решењем Градоначелника од 23.02.2018. године.

 

Документа за преузимање