Давање у закуп и отуђење објеката у јавној својини