О Скупштини града

 

Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом.

Скупштину града чини 87 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено.

Скупштина града се сматра конституисаном избором председника Скупштине града и постављењем секретара Скупштине града.

Највиши правни акт Града је Статут, којим се ближе уређују начин, услови и облици вршења права и дужности из надлежности Града.

Статут доноси Скупштина града већином гласова од укупног броја одборника. У вршењу своје надлежности, Град доноси прописе самостално, у складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставом, законом, другим прописом и Статутом.

Седницу Скупштине града сазива председник Скупштине града, по потреби, а најмање једном у три месеца. Седнице Скупштине града су јавне. Скупштина града може одлучити да седница Скупштине града не буде јавна из разлога безбедности и других разлога утврђених законом.

Скупштина града образује стална или повремена радна тела за разматрање питања из своје надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина града, разматрају и претресају питања из надлежности Скупштине града, предлажу акта, као и сагледавају извршавање одлука, других прописа и општих аката од стране Градоначелника и Градског већа, у области за коју је свако радно тело задужено.

Скупштина града као радна тела може образовати одборе и комисије. Одбори и комисије могу се образовати као стална и повремена радна тела. Као стална радна тела Скупштина града образује 14 одбора, чији се назив, образовање, број чланова, организација и рад уређују Пословником Скупштине града и посебном одлуком Скупштине града. Повремена радна тела могу се образовати као одбори, комисије и сл. Скупштина града може образовати и анкетне одборе.

Председник Скупштине града има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника Скупштине града бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине града.

Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине града и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине града поставља се, на предлог председника Скупштине града, на четири године и може бити поново постављен. За секретара Скупштине града може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Скупштина града може, на предлог председника скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата. Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности.

Заменик секретара Скупштине града поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине града и друга питања везана за рад Скупштине града уређују се њеним пословником.


Секретаријат за послове скупштине града Крагујевца