Рани јавни увид у елаборат за израду ПДР – а ,,Радна зона Цветојевац уз Северну обилазницу” - 28.07.2022.

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 14.7.2022. године закључно са 28.7.2022. године. Елаборат ће бити објављен на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs. Увид у изложени елаборат може се остварити и у згради Града Крагујевца, (V спрат).

 

 

Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у елаборат за израду

Плана детаљне регулације

”Радна зона Цветојевац уз Северну обилазницу”

 

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 14.7.2022. године закључно са 28.7.2022. године. Елаборат ће бити објављен на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs. Увид у изложени елаборат може се остварити и у згради Града Крагујевца, (V спрат). Неопходна објашњења и стручну помоћ заинтересованим лицима даваће и главни урбаниста града Крагујевца, радним данима од 14-15 часова, уз претходно заказивање термина на телефон 034 335-324.

Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора за изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Примедбе и сугестије на изложени елаборат у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за развој и инвестиције, Служби за просторно планирање, (канцеларија 406), Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 28.7.2022. године.

Рани јавни увид у елаборат за израду ПДР – а ,,Радна зона Цветојевац уз Северну обилазницу” можете преузети: