Просторни план града Крагујевца са Извештајем о стратешкој процени утицаја просторног плана града Крагујевца на заштиту животне - 11.08.2021.