20. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-707/22-I
Дана: 27.10.2022. године
Крагујевац

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 64. став 2., члана 114. став 3, члана.123 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 16/21),

САЗИВАМ
XX РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 04.11.2022. године (петак) са почетком у 9.00 сати

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог закључка о констатовању престанка функције члана Градског већа за комуналне делатности

2. Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину

3. Предлог одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације ”Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе”

4. Предлог oдлуке о изменама Одлуке о одређивању назива улицама и засеоцима у насељеним местима на територији града Крагујевца

5. Предлог одлуке о утврђивању назива улице Растка Петровића

6. Предлог одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину

7. Предлог одлуке о допуни Одлуке о Градском правобранилаштву града Крагујевца

8. Предлог одлуке о одређивању максималне спратности објеката у поступку озакоњења

9. Предлог одлуке о опредељивању средстава за намирење дела признатих, а неисплаћених потраживања из радног односа бивших запослених привредног друштва ЗАСТАВА КАМИОНИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ – у стечају

10. Предлог одлуке о отпису дуга и конверзији потраживања града Крагујевца у трајни улог града Крагујевца у основни капитал Застава оружја АД Крагујевац

11. Предлози одлука о допунама Одлука о оснивању:
– Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац
– Центра за развој услуга социјалне заштите ”Кнегиња Љубица” Крагујевац

12. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама Oдлуке о вршењу оснивачких права над Спортским привредним друштвом “ФК Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац

13. Предлози решења о давању сагласности на Програме о изменама и допунама Годишњих програма пословања за 2022. годину привредних друштава:
– Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац
– Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац
– Спортског привредног друштва ”ФК Раднички 1923” д.о.о. Крагујевац
– Спортског привредног друштва ”Раднички” д.о.о. Крагујевац

14. Предлози решења о давању сагласности на Програме о изменама и допунама Годишњих програма пословања за 2022. годину јавних предузећа:
– Јавног предузећа ”Урбанизам”- Крагујевац
– Јавног предузећа ”Путеви” Крагујевац

15. Предлог закључка о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја Привредног друштва „Центар за стрна жита и развој села“ д.о.о. Крагујевац за 2021. годину

16. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају Привредног друштва ”Центар за стрна жита и развој села” д.о.о. Крагујевац за 2021.годину

17. Предлози решења о давању сагласности на Одлуке о изменама Финансијских планова за 2022. годину установа културе:
– Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац
– „Позориште за децу и младе“ Крагујевац

18. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

19. Одборничка питања.

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа Града на телефоне 306-124 и 306-130.