21. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-777/22-I
Дана: 29.11.2022. године
Крагујевац

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 64. став 2., члана 114. став 3, члана.123 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 16/21),

САЗИВАМ XXI РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 06.12.2022. године (уторак) са почетком у 9.00 сати

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину

2. Предлози одлука о изради Измена и допуна Планова генералне регулације:

– „Насеља Ердоглија – Багремар“
– „Насеља Добре воде – Бубањ“
– „Насеља Палилуле“
– „Насеља Вашариште“

3. Предлог одлукe о изменама Oдлуке о локалним комуналним таксама за територију града Крагујевца

4. Предлог одлукe о изменама Oдлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Крагујевца

5. Предлог одлукe о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће

6. Предлози oдлука о давању сагласности на Статуте о изменама и допунама Статута установа културе:

– Историјског архива Шумадије Крагујевац
– Народне библиотеке „Вук Караџић“ у Крагујевцу
– Дом омладине „Крагујевац“ у Крагујевцу
– „Кораци“ у Крагујевцу
– Музичког центра у Крагујевцу
– „Позориште за децу“ Крагујевац
– Спомен парк „Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу
– Народног музеја у Крагујевцу
– Књажевско српског театра у Крагујевцу
– Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

7. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа ”Урбанизам” – Крагујевац

8. Предлог закључка о давању претходне сагласности на Одлуку Управног одбора Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац за расписивање и спровођење јавног конкурса за избор директора

9. Предлози решења о давању сагласности на Програме о изменама и допунама Годишњих програма пословања јавних предузећа за 2022. годину:

– Јавног комуналног предузећа ”Водовод и канализација”, Крагујевац
– Јавног стамбеног предузећа ”Крагујевац”, Крагујевац

10. Предлози решења о давању сагласности на Програме о изменама Годишњих програма пословања привредних друштава за 2022. годину:

– ”Центар за стрна жита и развој села” д.о.о. Крагујевац
– ”Радио телевизија Крагујевац” д.о.о. Крагујевац
– Спортског привредног друштва ”Раднички” д.о.о. Крагујевац
– Застава Завода за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац

11. Предлози решења о давању сагласности на Одлуке о изменама Финансијских планова установа културе за 2022. годину:

– Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац
– Дома омладине „Крагујевац“ у Крагујевцу
– Историјског архива Шумадије Крагујевац
– Установе културе „Кораци“ у Крагујевцу
– Народне библиотеке „Вук Караџић“ у Крагујевцу
– Музичког центра у Крагујевцу
– „Позориште за децу“ Крагујевац
– Спомен парк „Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу
– Књажевско српски театар у Крагујевцу
– Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

12. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Финансијског плана Центра за развој услуга социјалне заштите ”Кнегиња Љубица” Крагујевац за 2022. годину

13. Предлог решења о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Крагујевца

14. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

15. Одборничка питања.
Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа Града на телефоне 306-124 и 306-130.