04. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06–128/20–I
Дана:  09.12.2020.
 године
К р а г у ј е в а ц

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 24/14-пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

IV РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 16.12.2020. године (среда) са почетком у 9,00 сати

 За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину
 2. Предлог Кадровског плана запослених у Градским управама и стручним службама града Крагујевца за 2021. годину
 3. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о социјалној зашити града Крагујевца
 4. Предлог одлуке о давању  сагласности на Одлуку о доношењу Статута Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац
 5. Предлози решења о давању сагласности на Одлуке о изменама и допунама Oдлуке:
  • o вршењу оснивачких права над Спортским привредним друштвом „ФК Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац
  • о вршењу оснивачких права над Спортским привредним друштвом „Раднички“ д.о.о. Крагујевац
  • о преузимању и вршењу оснивачких права над Спортским привредним друштвом „Женски фудбалски клуб Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац
 6. Предлог решења о давању сагласности на акте о ценовницима комуналних услуга и то:
  • Одлуке о измени Ценовника редовних услуга број 0-8922 од 25.06.2014. године ЈКП Шумадија Крагујевац.
  • Одлуку о измени Одлуке о усвајању Ценовника необавезних или ванредних услуга (према трећим лицима)  ЈКП Шумадија  Крагујевац бр.12-8869 од 29.3.2019.године
  • Одлуку о цени воде, канализације и пречишћавања отпадних вода по категорији потрошача, Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација” Крагујевац
 7. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 8. Одборничка питања

 Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Амфитеатру Правног факултета у Крагујевцу.

 Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа  Града  на телефоне 306-124 и 306-130