05. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06–167/20–I
Дана:  22.12.2020.
 године
К р а г у ј е в а ц

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 24/14-пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

V РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 29.12.2020. године (уторак) са почетком у 9,00 сати

 За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Предлог Декларације о улози функције управљања људским ресурсима  у граду Крагујевцу
 2. Предлог oдлуке о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће
 3. Предлог одлуке о одржавању  јавних  зелених  површина
 4. Предлог oдлуке о изменама и допунама Одлуке о пијацамаж
 5. редлог oдлуке о изменама и допунама Одлуке о улицама, локалним и некатегорисаним путевима
 6. Предлог одлуке о конверзији потраживања града Крагујевца у трајни улог у капиталу Новинско издавачког предузећа Компанија „Борба“ АД Београд
 7. Предлози решења о давању сагласности на Статуте о допунама Статута установа културе и то:
  • Дом омладине “Крагујевац”
  • “Кораци” Крагујевац
  • Музички центар у Крагујевцу
 8. Предлози решења о давању сагласности на Одлуке о изменама Финансијског плана Установа културе за 2020 . годину и то :
  • Центра за неговање традиционалне културе ”Абрашевић”
  • Народне библиотеке ”Вук Караџић” у Крагујевцу
  • Дома омладине ”Крагујевац”
  • Музичког центра Крагујевац
  • ”Позоришта за децу” Крагујевац
  • Спомен парка ”Крагујевачки октобар”
  • Завода за заштиту споменика културе Крагујевац
 9. Предлог решења о давању сагласности на  Програм о допуни Програма рада установе Књажевско српски театар у Крагујевцу  за  2020. годину
 10. Предлози решења о давању сагласности на годишње програме јавних предузећа за 2021. годину :
  • ЈКП “Шумадија”  Крагујевац
  • ЈКП ”Водовод и канализација”  Крагујевац
  • ЈП ”Путеви”  Крагујевац
  • ЈСП “Крагујевац”
 11. Предлози решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва:
  • „Радио телевизија Крагујевац“ д.о.о. Крагујевац
  • ПД, Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам  Крагујевац
 12. Предлози решења о давању сагласности на годишње програме привредних друштава за 2021. годину:
  • Привредног друштва ”Радио телевизија Крагујевац” д.о.о. Крагујевац
  • ПД Шумадија сајам  д.о.о. Крагујевац
  • Привредног друштва ”Центар за стрна жита” д.о.о. Крагујевац
  • Привредног друштва ”Бизнис иновациони центар” д.о.о. Крагујевац
 13. Предлози решења о давању сагласности на годишње програме спортских привредних друштава за 2021. годину и то :
  • ”Раднички”  д.о.о. Крагујевац
  • ”Женски фудбалски клуб Раднички 1923”  д.о.о. Крагујевац
  • “ФК Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац
 14. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 15. Одборничка питања

 Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Амфитеатру Правног факултета у Крагујевцу.

 Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа  Града  на телефоне 306-124 и 306-130