07. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-168/21–I
Дана:  16.04.2021.
 године
К р а г у ј е в а ц

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69., 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 24/14-пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

VII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 23.04.2021. године (петак) са почетком у 9,00 сати

 За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ РЕД

 

 1.  Предлози одлука о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ за 2020. годину
  • Удружењу грађана „Опера Нова Крагујевац“  у  области уметности
  • Проф. др Маји Анђелковић у  области науке
  • др Бори Евтову, у области  медицине
  • Илији Витошевићу, Петру Михајловићу и Митру Арсовићу у области  образовања
  • Горану Илићу, у области  спорта
  • Дому здравља Крагујевац и запосленима у Дому здравља  у области хуманитарног карактера
  • Игору Јанковићу у области хуманитарног карактера
 2. Предлог oдлуке о одређивању назива улице „проф. др Душана Симића“
 3. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац
 4. Предлог oдлуке о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске транзиције
 5. Предлог одлуке о суфинансирању пројеката неформалних група грађана – „Зелени град“
 6. Предлог одлуке о одређивању правца дела државног пута IБ реда 24
 7. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац о набавци основних средстава
 8. Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2021. годину
 9. Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа ”Водовод и канализација” Крагујевац за 2021. годину
 10. Предлог закључка о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац за 2020. годину
 11. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 12. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Амфитеатру Правног факултета у Крагујевцу.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа  Града  на телефоне 306-124 и 306-130