08. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-243/21–I
Дана:  28.05.2021.
 године
К р а г у ј е в а ц

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69., 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 24/14-пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

VIII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 04.06.2021. године (петак) са почетком у 9,00 сати

  За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за  2020. годину
 2. Предлози аката из области просторног и урбанистичког планирања:
  • Предлог одлуке о изради Измена и допуна дела Плана детаљне регулације ”Улица Даничићева, Позоришна до Ул. Кнеза Михаила” у Крагујевцу  –  потез кружни ток
  • Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације  ”Дела насеља Добре воде – Бубањ – блок оивичен улицама Змај Јовином, Светозара Марковића и Епископа Саве” у Крагујевцу
 3. Предлог Етичког кодекса понашања функционера града Крагујевца
 4. Предлози закључака о усвајању Годишњих ликвидационих извештаја за 2020. годину:
  1. Установе за  спорт и физичку културу “Парк“ у ликвидацији
  2. Установе “Спортско рекреативни центар Младост” у ликвидацији
 1. Предлог закључка о прихватању Годишњег финансијског извештаја Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2020. годину
 2. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 3. Одборничка питања

 Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.

 Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа  Града  на телефоне 306-124 и 306-130