09. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-296/21–I
Дана:  22.06.2021.
 године
К р а г у ј е в а ц

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69., 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 24/14-пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

IX РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 29.06.2021. године (уторак) са почетком у 9,00 сати

 За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ РЕД 

 

 1. Предлог одлуке о организацији градских управа града  Крагујевца
 2. Предлог одлуке о измени Oдлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину
 3. Предлог Кадровског плана о измени Кадровског плана запослених у Градским управама и стручним службама града Крагујевца за 2021.годину
 4. Предлог Пословника Скупштине града Крагујевца
 5. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
 6. Предлог одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Крагујевца
 7. Предлог одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Крагујевца
 8. Предлог oдлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају
 9. Предлози одлука о давању сагласности на Одлуку о расподели добити и то:
  • ЈП “Путеви” Крагујевац,
  • Спортског привредног друштва “Раднички“ д.о.о. Крагујевац за 2020. годину
  • по финансијском извештају за 2020. годину Привредног друштва ”Центар за стрна жита” д.о.о. Крагујевац
 10. Предлози одлука о давању сагласности на:
  • Одлуку Надзорног одбора ЈКП  Шумадија Крагујевац о измени и допуни Одлуке број 12-4398 од 25.2.2021.године
  • Одлуку Надзорног одбора, ЈКП Шумадија Крагујевац, о измени Одлуке број: 12-4387 од 25.2.2021.године
 11. Предлози решења о давању сагласности на:
  • Програм о измени Годишњег програма пословања Спортског привредног друштва ”ФК Раднички 1923” д.о.о. Крагујевац за 2021. годину
  • Програм о изменама Годишњег програма  пословања Привредног друштва ”Радио телевизија Крагујевац” д.о.о. Крагујевац  за 2021. годину
  • Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа  Шумадија  Крагујевац за 2021. годину
  • Програм о измени и допуни Годишњег програма пословања  Шумадија сајам,  д.о.о. Крагујевац за 2021. годину
 12. Предлози аката о прихватању и тo:
  • Редовног годишњег финансијског извештаја за период 1.1-31.12.2020. године и Годишњег извештаја о пословању ЈП  „Путеви“ Крагујевац за 2020. годину
  • Редовног годишњег финансијског извештаја и Извештаја о пословању ЈКП  „Водовод и канализација“ Крагујевац за 2020. годину
  • Редовног Годишњег финансијског извештаја ПД „Центар за стрна жита“ д.о.о. Крагујевац за 2020. годину
  • Редовног годишњег финансијског извештаја Спортског привредног друштва “Раднички“ доо Крагујевац за 2020. годину
 13. Предлог закључка о прихватању Извештаја о раду и пословању Апотекарске установе Крагујевац за период 1.1.-31.12.2020. године
 14. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 15. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа  Града  на телефоне 306-124 и 306-130.