10. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-403/21–I
Дана:  10.09.2021.
 године
К р а г у ј е в а ц

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 59. став 1. алинеја 1, члана 114. став, члана 123., 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 16/21),

 

САЗИВАМ

X РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 17.09.2021. године (петак) са почетком у 9,00 сати

 За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Предлози аката из области просторног и урбанистичког планирања:
  • Предлог oдлуке о изради Плана детаљне регулације “Уређење водотока реке Лепенице низводно од моста за Илићево до границе територије града Крагујевца”
  • Предлог Изменe и допунe Плана генералне регулације „Насеља Вашариште“ – стадион Чика Дача
  • Предлог решења о исправци техничке грешке у Плану генералне регулације ”Насеља Шумарице” (”Службени лист града Крагујевца”, број 14/17)
 2. Предлог одлуке о урбаној обнови и регенерацији просторно културно – историјске целине Комплекса  Војно – техничког завода  у Крагујевцу
 3. Предлог одлуке о давању сагласности на употребу имена града Крагујевца
 4. Предлог одлуке о допуни Одлуке о организацији Градских управа града Крагујевца
 5. Предлог одлуке о допуни Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и  одвођењу атмосферских и отпадних вода
 6. Предлог одлуке о предузимању активности на реализацији Пројекта изградње Северне обилазнице око Крагујевца и изградње државног пута IA реда од Крагујевца до везе са државним путем IA- A5 (Е-761) у Мрчајевцима
 7. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка  ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. годину
 8. Предлози одлука о давању сагласности на Одлуке о расподели добити, и то:
  • Привредног друштва „Слободна зона Шумадија“ ДОО Крагујевац за 2020. годину
  • ЈП  ”Урбанизам”- Крагујевац за 2020. годину
  • Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља  д.о.о. Крагујевац за 2020. годину
  • ЈКП ”Нискоградња” Крагујевац за 2020. годину
 9. Предлози решења о давању сагласности на Одлуке о изменама и допунама оснивачких одлука привредних друштава, и то:
  • I измена  Одлуке о оснивању Привредног друштва eKG InfoData doo, Крагујевац
  • измена и допуна Оснивачког акта Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац
 10. Предлог Локалног акционог плана о изменама и допунама Локалног акционог плана запошљавања за период 2021.-2023. година
 11. Предлози решења о давању сагласности на Програме о изменама и допунама Годишњих програма пословања:
  • Јавног комуналног предузећа ”Водовод и канализација”  Крагујевац за 2021.годину
  • Јавног предузећа ”Урбанизам” – Крагујевац за 2021.годину
  • Јавног стамбеног предузећа ”Крагујевац”, Крагујевац за 2021.годину
  • Градске туристичке организације “Крагујевац“ за 2021. годину
  • Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ”Шумадија” д.о.о. Крагујевац за 2021.годину
 12. Предлози решења о давању сагласности на Програме о другој измени и допуни Годишњих програма пословања:
  • Јавног предузећа ”Путеви”  Крагујевац за 2021.годину
  • Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2021.годину
  • Спортског привредног друштва ”ФК Раднички 1923” д.о.о. Крагујевац за 2021.годину
 13. Предлози решења о давању сагласности на Програме о трећој измени Годишњих програма пословања:
  • Спортског привредног друштва ”Раднички” д.о.о. Крагујевац за 2021.годину
  • Привредног друштва ”Центар за стрна жита” д.о.о. Крагујевац
 14. Предлози закључака о прихватању редовних годишњих Финансијског извештаја и Годишњих извештаја о пословању:
  • ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. годину
  • Привредног друштва „Слободна зона Шумадија“ ДОО Крагујевац за 2020. годину
  • ЈП  ”Урбанизам”- Крагујевац за 2020. годину
  • Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“, Крагујевац за 2020. годину
  • ПД Шумадија сајам за 2020.годину и Редовног годишњег финансијског извештаја   измењене садржине ПД Шумадија сајам за 2020.годину
  • Спортског привредног друштва ”Женски фудбалски клуб Раднички 1923”  д.о.о. Крагујевац за 2020. годину
  • Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља  д.о.о. Крагујевац за 2020. годину
 15. Предлози закључака о прихватању Извештаја о раду и пословању:
  • Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац за 2020. годину
  • Установе Дом омладине ”Крагујевац” у Крагујевцу за 2020. годину
  • Установе Историјски архив Шумадије Крагујевац за 2020. годину
  • Установе културе „Кораци“  у Крагујевцу за 2020. годину
  • Установе Музички центар  Крагујевац за 2020. годину
  • Народнe  библиотеке ” Вук Караџић” у Крагујевцу за 2020. годину
  • Народног музеја у Крагујевцу за 2020. годину
  • Установе „Позориште за децу“ Крагујевац за 2020. годину
  • Установе Спомен-парк „Крагујевачки октобар“ Крагујевац за 2020. годину
  • Kњажевско-српског театра за 2020. годину
  • Завода за заштиту споменика културе  за 2020. годину
 16. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 17. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа  Града  на телефоне 306-124 и 306-130.