ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ И ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДАРЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-111/18
Датум: 12.06.2018. године
КРАГУЈЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ И ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА
Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера "ДОРАДО" д.о.о., Крагујевац, издато решење о издавању интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији у улици Гајевој број 31 - Кошутњак, на катастарској парцели број 3893 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење број XVIII-501-111/18 од 08.06.2018. године, којим се оператеру - "ДОРАДО" д.о.о., Крагујевац, издаје интегрална дозвола за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера, а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09, 88/10 и 14/16).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 326, у времену од 7,30 до 15,30 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр.36/09 и 88/10 и 14/16).

Службено лице:
Драгана Мркаљ