ОБАВЕШТЕЊЕ - ЈУГО-ИМПЕX Е.Е.Р.РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-178/16
Датум:03.07.2018.године
КРАГУЈЕВАЦ
На основу члана 63. став 5. и члана 69. Закона о управљању отпадом (“Сл. Гласник РС&рдqуо; бр. 36/09, 88/10 и 14/16 ), Служба за заштиту животне средине
ОБАВЕШТАВА

Јавност и заинтересоване органе и организације да је Министарству и заштите животне средине Републике Србије, Оператер Привредно друштво ''JUGO-IMPEX E.E.R.'' д.о.о. Ниш, доставло захтев ради издавања дозволе за складиштење отпада од електричних и електронских производа, на локацији пословне јединице у Крагујевцу, (огранак 2 Крагујевац, кп.бр. 4744/1 КО Крагујевац 1, улица Драгослава Срејовића 56, на територији града Крагујевца.

Сходно члану 63. Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“ бр.  36/09, 88/10 и 14/16), то министарство је проследило захтев заједно са пратећом документацијом надлежном органу Градске управе града Крагујевца, да исти размотри и у законском року достави мишљење са образложеним предлогом за прихватање или одбијање захтева за издавање предметне дозволе.

Оператер Привредно друштво ''JUGO-IMPEX E.E.R.'' д.о.о. Ниш, активности у области управљања отпадом обавља на локацији у Крагујевцу, у улици  Драгослава Срејовића 56, на кп. бр. 4744/1 КО Крагујевац 1, и то: складиштење отпада од електричних и електронских производа.

Овим путем се позива јавност, заинтересовани органи и организације, да у року од 15 дана од дана оглашавања путем средстава јавног информисања или интернета, доставе мишљења, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева.

Увид у податке и расположиву документацију оператера, може се извршити у згради Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, Трг Слободе бр.3, канцеларија бр.326, сваким радним даном, у времену од 07,30  до 15,30  сати.

Обавештење објавити на огласној табли Градске управе града Крагујевца и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs дана 03.07.2018. године.


Службено лице
Ивана Антонијевић