ОБАВЕШТЕЊЕ - “Becchis Osiride“ д.о.оРЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-207/18
Датум:18.07.2018.године
КРАГУЈЕВАЦ

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“ бр.  36/09 и 88/10 и 14/16), Служба за заштиту животне средине

О Б А В Е Ш Т А В А

Јавност и заинтересоване органе и организације да се оператер “Becchis Osiride“ д.о.о. из Крагујевца, са седиштем у улици Драгослава Срејовића 89, обратио захтевом овој Управи  за издавање измене и допуне дозволе за управљање отпадом (складиштење и третман неопасног отпада) на делу катастерске парцеле број 1559/1 КО Крагујевац 1, Крагујевац. Измена и допуна дозволе за управљање отпадом односи се на промене количина тј. капацитета отпада које су обухваћене издатом дозволом.

Овим путем позивају се сви заинтересовани да доставе мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева.

Увид у податке, и расположиву документацију оператера, може се извршити у згради Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, Трг Слободе бр.3, канцеларија бр.326, сваким радним даном, у времену од 7,30  до 15,30  сати, закључно са 01.08.2018. године.

Обавештење објављено на огласној табли Градске управе и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs  дана 18.07.2018. године.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
Ивана Антонијевић