ОБАВЕШТЕЊЕ - “МЕТАЛ УНИТ“ Д.О.О.РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-241/18
Датум:23.08.2018.године
К Р А Г У Ј Е В А Ц


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“ бр.  36/09 и 88/10 и 14/16), Служба за заштиту животне средине

О Б А В Е Ш Т А В А

Јавност и заинтересоване органе и организације да се оператер “МЕТАЛ УНИТ“ Д.О.О., улица Складишни центар број 5, из Крагујевца, обратио захтевом овој Управи за издавање измене и допуне дозволе за управљање отпадом на катастарској парцели број 1508 КО Крагујевац 1, улица Складишни центар број 5, на територији града Крагујевца. Измена и допуна дозволе за управљање отпадом односи се на додавање индексних бројева који нису обухваћени издатом дозволом.

Овим путем позивају се сви заинтересовани да доставе мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева.

Увид у податке, и расположиву документацију оператера, може се извршити у згради Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, Трг Слободе бр.3, канцеларија бр.326, сваким радним даном, у времену од 7,30  до 15,30  сати, закључно са 06.09.2018. године.

Обавештење објављено на огласној табли Градске управе и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs дана 23.08.2018.године.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
Ивана Антонијевић