"Јунгић метали" д.о.о. поднет захтев за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-117/19
Датум: 08.05.2019. године
Крагујевац

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09 и 88/10 и 14/16), Служба за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА


Јавност и заинтересоване органе и организације да се оператер "Јунгић метали" доо, Београд-Вождовац обратио захтевом овој Управи за издавање измене и допуне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији пословне јединице у улици  Индустријској број 7, на катастарској парцели број 1541/1 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца. Измена и допуна дозволе за управљање отпадом односи се на допуну дозволе у делу који се односи на врсте отпада додавањем четири индексна броја која нису обухваћена постојаћом дозволом, као и делу који се односи на уређаје и опрему које оператер користи у редовном раду.

Овим путем позивају се сви заинтересовани да доставе мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева.

Увид у податке, и расположиву документацију оператера, може се извршити у згради Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, Трг Слободе бр.3, канцеларија бр. 326, сваким радним даном, у времену од 7,30  до 15,30 сати закључно са 23.05.2019. године.

Обавештење објављено на огласној табли Градске управе и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs дана 08.05.2019. године.

                                                  ШЕФ СЛУЖБЕ
Мр Драган Маринковић