Донето решење о измени дозволе - "Јунгић метали" доо (складиштење и третман неопасног отпада)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине

Служба за заштиту животне средине

Број: XVIII-501-117/19

Датум: 06.06.2019. године

КРАГУЈЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА


Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине,  обавештава вас  да је на захтев оператера "Јунгић метали" доо, Београд-Вождовац, издато решење о измени решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији пословне јединице у улици  Индустријској број 7, на катастарској парцели број 1541/1 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење број XVIII-501-117/19 од 06.06.2019. године, којим се оператеру - "Јунгић метали" доо, Београд-Вождовац, издаје решење о измени интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09 и 88/10 и 14/16).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 326, у времену од 7,30 до 15,30 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр.36/09 и 88/10 и 14/16).

                                                                                                  Службено лице
Драгана Новаковић