Обавештење о доношењу решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада "Дорадо" д.о.о., Крагујевац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-111/18
Датум: 17.06.2019. године
КРАГУЈЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА


Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава вас да је издато Решење о измени интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, на локацији на кп.бр. 3893 КО Крагујевац 1 (ул. Гајева бр. 31, Кошутњак), на територији града Крагујевца.
У спроведеном поступку донето је Решење број XVIII-501-111/18, којим се оператеру - "ДОРАДО" д.о.о., Крагујевац издаје Решење о измени интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, ради исправке грешке. Разлог за издавање Решења о измени интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада је што је након издавања Решења о издавању интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, број XVIII-501-111/18 од 08.06.2018. године, од стране Службе за заштиту животне средине, утврђено да је дошло до погрешног навођења врсте отпада који оператер складишти и третира.

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 326, у времену од 7,30 до 15,30 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр.36/09 и 88/10 и 14/16).

Службено лице
Драгана Мркаљ