Обавештење о донетом решењу о одузимању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада "COPPER PROM"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-155/19
Датум: 21.06.2019. године
Крагујевац

Обавештење о донетом решењу о одузимању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада


Служба за заштиту животне средине Градске управе за просторно планирање, урбанизам изградњу и заштиту животне средине Града Крагујевца донела је Решење број XVIII-501-155/19 od 20.06.2019. године, којим се одузима дозвола регистарског броја 042 коју је ова служба издала Решењем број XVIII-501-274/16 од 03.10.2016. године, оператеру Саша Обадовић ПР самостална радња за прикупљање секундарних сировина "COPPER PROM", на локацији пословне јединице у улици Октобарских жртава 2А, на катастарској парцели 13393 КО Крагујевац 3, на територији града Крагујевца, зато што не испуњава услове прописане Решењем о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на катастарској парцели 13393 КО Крагујевац 3, број XVIII-501-274/16 од 03.10.2016. године.

Донетим решењем забрањен је оператеру Саша Обадовић ПР самостална радња за прикупљање секундарних сировина "COPPER PROM", пријем отпада у постројењу на локацији пословне јединице у улици Октобарских жртава 2А, на катастарској парцели 13393 КО Крагујевац 3, на територији града Крагујевца. Истим решењем утврђена обавеза да примени мере заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара по престанку активности управљања отпадом у постројењу, у складу са издатом дозволом, односно у складу са законом.

Обавештење се објављује на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон).

Шеф Службе
Мр Драган Маринковић