"Беки-М. Центар" поднет захтев о изузимању од прибављања дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-227/19
Датум: 02.07.2019. године
КРАГУЈЕВАЦ

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09 и 88/10 и 14/16), Служба за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА


Јавност и заинтересоване органе и организације да се оператер „Беки-М. Центар“ (из Крагујевца, ул. Марка Чабрића бр. 7) обратио захтевом овој Управи за издавање Решења о изузимању од обавезе прибављањa дозволе за складиштење неопасног отпада у улици Марка Чабрића бр. 7 у Крагујевцу, на катастарској парцели број 13619 КО Крагујевац 3, на територији града Крагујевца.

Овим путем позивају се сви заинтересовани да доставе мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева.

Увид у податке, и расположиву документацију оператера, може се извршити у згради Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, Трг Слободе бр.3, канцеларија бр. 326, сваким радним даном, у времену од 7,30  до 15,30  сати закључно са 12.07.2019. године.

Обавештење објављено на огласној табли Градске управе и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs  дана 02.07.2019. године.

Службено лице
Драгана Новаковић