"RCA CENTAR" Поднет захтев за измену и допуну дозволе за неопасан отпад

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам,

изградњу и заштиту животне средине

Одељење за просторно планирање и

заштиту животне средине

Служба за заштиту животне средине

Број: XVIII-501-226/19

Дана 27.06.2019. године

Крагујевац

 

 

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09 и 88/10 и 14/16), Служба за заштиту животне средине

 

   О Б А В Е Ш Т А В А


Јавност и заинтересоване органе и организације да се оператер "RCA CENTAR" из Церовца обратио захтевом овој Управи за издавање измене и допуне дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада на локацији пословне јединице у Церовцу, на катастарским парцелама број 1669/2, 1669/10, 1669/4, 1669/5 и 1670/2 КО Церовац, на територији града Крагујевца. Измена и допуна дозволе за управљање отпадом односи се на допуну дозволе у делу који се односи на врсте отпада, додавањем индексних бројева која нису обухваћени постојаћом дозволом, капацитете постројења за управљање отпадом као и делу који се односи на уређаје и опрему које оператер користи у редовном раду.

Овим путем позивају се сви заинтересовани да доставе мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева.

Увид у податке, и расположиву документацију оператера, може се извршити у згради Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, Трг Слободе бр.3, канцеларија бр. 326, сваким радним даном, у времену од 7,30  до 15,30 сати закључно са 11.07.2019. године.

Обавештење објављено на огласној табли Градске управе и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs   дана 27.06.2019. године.

 

 

                                                                                                  Службено лице


                                                                                            Ивана Антонијевић