"Coper trade doo Čačak"-поднет захтев за дозволу за складиштење и третман неопасног отпада

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине

Служба за заштиту животне средине

Број: XVIII-501-310/19

Датум: 15.07.2019. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09 и 88/10 и 14/16), Служба за заштиту животне средине

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Јавност и заинтересоване органе и организације да се оператер "Coper trade doo Čačak" (Трнава бб, Чачак) обратио захтевом овој Управи за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији пословне јединице у улици  Складишни центар број 2, на катастарској парцели број 1515 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

Овим путем позивају се сви заинтересовани да доставе мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева.

Увид у податке, и расположиву документацију оператера, може се извршити у згради Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, Трг Слободе бр.3, канцеларија бр. 326, сваким радним даном, у времену од 7,30  до 15,30  сати закључно са 30.07.2019. године.

Обавештење објављено на огласној табли Градске управе и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs   дана 15.07.2019.године.

 

 

 Службено лице


                                                                                                                                             Драгана Новаковић