Обавештење о измени решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада "RCA CENTAR" Церовац

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-226/19
Датум: 12.08.2019. године
Крагујевац

Обавештење о измени решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада


Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера Слободан Обрадовић РП, Радња за рециклажу материјала "RCA CENTAR" Церовац, издато решење о измени решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, складижтење и третман неопасног отпада на локацији у Церовцу, Крагујевац, на кп. бр. 1669/2, 1669/10,1669/4, 1669/5 и 1670/2 КО Церовац, на територији града Крагујевца.


У спроведеном поступку донето је Решење број XVIII -501-226/19 од 31.07.2019. године, којим се оператеру - Слободан Обрадовић РП, Радња за рециклажу материјала "RCA CENTAR" Церовац, издаје решење о измени интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09 и 88/10 и 14/16).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 326, у времену од 7,30 до 15,30 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр.36/09 и 88/10 и 14/16).

Шеф Службе
Мр Драган Маринковић