Обавештење Министарства о захтеву за издавање дозволе ''REC-EE-O'' д.о.о.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-413/19
Датум:30.09.2019.године
Крагујевац

На основу члана 63. став 5. и члана 69. Закона o управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон)  Служба за заштиту животне средине


ОБАВЕШТАВА

Јавност и заинтересоване органе и организације да је Министарству  заштите животне средине Републике Србије, Привредно друштво ''REC-EE-O'' д.о.о., улица Томе Буше бр. 14, Београд, Оператер Привредно друштво за рециклажу електричног и елктронског отпада ''REC-EE-O'' д.о.о. Београд, ул. Томе Буше број 14, достављен захтев за допуну дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада од елактричне и електронске опреме, на локацији оператера у Крагујевцу, Откупни центар Крагујевац,  на кп. бр. 1/7 КО Крагујевац, улица Пиротехничког батаљона број 2.

Сходно члану 63. Закона о управљању отпадом ''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон), то министарство је проследило захтев заједно са пратећом документацијом надлежном органу Градске управе града Крагујевца, да исти размотри и у законском року достави мишљење са образложеним предлогом за прихватање или одбијање захтева за издавање предметне дозволе.

Привредно друштво ''REC-EE-O'' д.о.о. Београд, активности у области управљања отпадом обавља на локацији у Крагујевцу, улица Пиротехничког батаљона број 2, на кп. бр. 1/7 КО Крагујевац.

Овим путем се позива јавност, заинтересовани органи и организације, да у року од 15 дана од дана оглашавања путем средстава јавног информисања или интернета, доставе мишљења, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева.

Увид у податке и расположиву документацију оператера, може се извршити у згради Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, Трг Слободе бр.3, канцеларија бр.326, сваким радним даном, у времену од 07,30  до 15,30  сати.

Обавештење објавити на огласној табли Градске управе града Крагујевца и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs дана 01.10.2019. године.

Службено лице
Ивана Антонијевић