ЈКП ''Шумадија''-Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпадаРЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-201/20

Датум: 09.09.2020. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон), Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

 

   О Б А В Е Ш Т А В А


 

Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператер ЈКП ''Шумадија'' Крагујевац, поднело захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Крагујевца.

Уз захтев, приложена је следећа документација:

Извод о регистрацији привредног субјекта;

захтев за издавање дозволе;

копије саобраћајних дозвола;

потврду о уплати Републичке административне таксте.

Овим путем позивају се сви заинтересовани да доставе мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева у року од 8 дана од дана објављивања обавештења.

Увид у податке, и расположиву документацију оператера, може се извршити у згради Градске управе града Крагујевца, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, Трг Слободе бр.3, канцеларија бр.405а, сваким радним даном, у времену од 7,30  до 15,30  сати.

Обавештење објављено на огласној табли Градске управе и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs дана 09.09.2020.године.

 

                                 Службено лице


Драгана Новаковић