"COPER TRADE" д.о.о. огранак Крагујевац-захтев за издавање дозволе за складиштење опасног отпада-хидрометарулгија обојених металаРЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде

и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-200/20

Датум: 09.09.2020. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

На основу члана 63. став 5. и члана 69. Закона o управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон)  Одељење за развој попљопривреде и заштиту животне средине:

 

О Б А В Е Ш Т А В А


Јавност и заинтересоване органе и организације да је Министарству  заштите животне средине Републике Србије, Привредно друштво "COPER TRADE" д.о.о. Чачак, ул. Трнава бб, огранак Крагујевац, доставило захтев за издавање дозволе за складиштење опасног отпада - отпадних муљева од хемијског третмана површине и заштите метала и других материјала – хидрометарулгија обојених метала, на кп. бр. 1515 КО Крагујевац 1 (Складишни центар бр. 2).

Сходно члану 63. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон), то министарство је проследило захтев заједно са пратећом документацијом надлежном органу Градске управе града Крагујевца, да исти размотри и у законском року достави мишљење са образложеним предлогом за прихватање или одбијање захтева за издавање предметне дозволе.

Привредно друштво "COPER TRADE" д.о.о., Трнава бб, огранак Крагујевац, активности у области управљања отпадом обавља на локацији у Крагујевцу, на кп. бр. 1515 КО Крагујевац 1 (Складишни центар бр. 2).

Овим путем се позива јавност, заинтересовани органи и организације, да у року од 15 дана од дана оглашавања путем средстава јавног информисања или интернета, доставе мишљења, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева.

Увид у податке и расположиву документацију оператера, може се извршити у згради Градске управе града Крагујевца, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, Трг Слободе бр.3, канцеларија бр.326, сваким радним даном, у времену од 9.00  до 12.00 сати.

Обавештење објавити на огласној табли Градске управе града Крагујевца и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs дана 10.09.2019. године.

Службено лице


Драгана Мркаљ