Обавештење привредно друштво "ДОРАДО" д.о.о.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални eкономски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животну средине
Број: XXIV-02-501-331/22
Датум: 07. децембар 2022. године
КРАГУЈЕВАЦ


На основу члана 60. став 1, члана 63. став 6. и члана 69. Закона o управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон) Одељење за заштиту животне средине:


Обавештава


Јавност и заинтересоване органе и организације да је Министарству заштите животне средине Републике Србије, привредно друштво "ДОРАДО" д.о.о., улица Гајева 31, Крагујевац, доставило захтев за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу, које је у режиму мировања стационирано на кп. бр. 3893 КО Крагујевац 1 (улица Гајева број 31).

Сходно члану 63. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон), то министарство је проследило захтев заједно са пратећом документацијом надлежном органу Градске управе града Крагујевца, да исти размотри и у законском року достави мишљење са образложеним предлогом за прихватање или одбијање захтева за издавање предметне дозволе.

Овим путем се позива јавност, заинтересовани органи и организације, да у року од 15 дана од дана оглашавања путем средстава јавног информисања или интернета, доставе мишљења, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева.

Увид у податке и расположиву документацију оператера, може се извршити у Градској управи за развој и инвестиције, Одељење за заштиту животне средине, улица Николе Пашића број 6, канцеларија бр.10, сваким радним даном, у времену од 9.00 до 12.00 сати.

Обавештење je објављено на огласној табли Градске управе града Крагујевца дана 7. децембра 2022. године.


Службено лице:
Ивана Антонијевић