ЈКП ''Шумадија''-донето решење о издавању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-201/20

Датум: 22.09.2020. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА


Градска управа за друштене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава вас  да је на захтев оператера - ЈКП ''Шумадија'' Крагујевац, улица Индустријска бр.12 издато решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење број XXV-02-501-201/20 од 21.09.2020. године, којим се оператеру - ЈКП ''Шумадија'' Крагујевац, издаје решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 - др. закон).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе града Крагујевца, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија 405А, у времену од 7,30 до 11,30 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018- др.закон).