''Дорадо'' доо -поднет захтев за дозволу за складиштење неопасног отпада, кп.бр. 1510 КО Крагујевац 1 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-232/20

Датум: 12.11.2020. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

 

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон), Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

 

 

   О Б А В Е Ш Т А В А


 

Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператер ''Дорадо'' доо Крагујевац, Складишни центар 9, поднео захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на локацији која се налази на кп.бр. 1510 КО Крагујевац 1,  на територији града Крагујевца.

Овим путем позивају се сви заинтересовани да доставе мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева у року од 8 дана од дана објављивања обавештења.

Увид у податке, и расположиву документацију оператера, може се извршити у згради Градске управе града Крагујевца, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, Трг Слободе бр.3, канцеларија бр.405а, сваким радним даном, у времену од 7,30  до 15,30  сати.

Обавештење објављено на огласној табли Градске управе и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs дана 12.11.2020.године.

 

 

                                 СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ


                                                                                     Ивана Антонијевић