Обавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење неопасног отпада Дорадо

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXV-02-501-232/20
Датум: 23.12.2020. године
Крагујевац

Обавештење о издавању решења о
издавању интегралне дозволе за складиштење неопасног отпада


Градска управа за друштене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера - ''Дорадо'' доо Крагујевац, улица Складишни центар 9, издато решење о издавању интегралне дозволе за складиштење неопасног отпада на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење број XXV-02-501-232/20 од 22.12.2020. године, којим се оператеру - ''Дорадо'' доо Крагујевац, издаје решење о издавању интегралне дозволе за управљање отпадом (складиштење неопасног отпада, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 - др. закон).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе града Крагујевца, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија 405А, у времену од 7,30 до 11,30 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018- др.закон).

Службено лице
Ивана Антонијевић