“KEМЕКО” доо Ваљево-донето решење о трећој измени дозволе за складиштење и третман неопасног отпада 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој  пољопривреде и заштиту животну средине средине

Број:  XXV-02-501-241/20

Датум: 30.12.2020.године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА  СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА


Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине,  обавештава вас  да је на захтев оператера донет, издато решење о трећој измени решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији у улици Драгослава Срејовића 89, на кп.бр. 1559/8 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.


У спроведеном поступку донето је Решење број XXV-02-501-241/20 од 29.12.2020. године, којим се оператеру - “KEМЕКО” доо Ваљево, издаје решење о измени дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-аутентично тумачење).


Увид у издату измену дозволе може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија 405а, у времену од 9 до 12 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.


Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-аутентично тумачење).


 

Службено лице


Драгана Новаковић