"MARCO TRANS CARGO" d.o.o. - Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локално економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-231/21
Датум: 18.08.2021. године
КРАГУЈЕВАЦ

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон), Одељење за заштиту животне средине


ОБАВЕШТАВА


Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператер "MARCO TRANS CARGO" d.o.o. д.о.о Београд, Огранак изградња Крагујевац, Саве Ковачевића б.б. поднео захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Крагујевца.
Уз захтев, приложена је следећа документација:

  • Извод о регистрацији привредног субјекта;

  • лиценца за јавни превоз терета;

  • копије очитаних саобраћајних дозвола;

  • потврду о уплати Републичке административне таксте.


Овим путем позивају се сви заинтересовани да доставе мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева у року од 8 дана од дана објављивања обавештења.

Увид у податке и расположиву документацију оператера може се извршити у Градској управа за развој и инвестиције града Крагујевца, Секретаријату за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељењу за заштиту животне средине, ул. Николе Пашића бр. 6, канцеларија бр. 10, сваким радним даном, у времену од 7,30 до 15,30 сати.

Обавештење објављено на огласној табли Градске управе и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs дана 18.08.2021.године.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Маринковић