Обавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење неопасног отпада "036 Метали" ДОО Краљево

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-88/21
Датум: 04.новембар.2021. године
КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење неопасног отпада


Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине обавештава вас да је на захтев оператера - "Привредно друштво за трговину на велико отпацима и остацима, откуп секундарних сировина "036 Метали" ДОО Краљево, улица Бошка Тошковића број 64 из Краљева, радна јединица у Крагујевцу, катастарска парцела број 4703/1 КО Крагујевац 1, улица Милице Милојковић број 1, издато решење о издавању интегралне дозволе за складиштење неопасног отпада на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење број XXIV-02-501-88/21 од 04.новембра.2021. године, којим се оператеру - "Привредно друштво за трговину на велико отпацима и остацима, откуп секундарних сировина "036 Метали" ДОО Краљево, улица Бошка Тошковића број 64 из Краљева, радна јединица у Крагујевцу, катастарска парцела број 4703/1 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца, издаје решење о издавању интегралне дозволе за управљање отпадом (складиштење неопасног отпада, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 - др. закон).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе за развој и инвестиције, Одељење за заштиту животне средине, канцеларија број 10, Улица Николе Пашића број 6 у времену од 7,30 до 11,30 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018- др.закон).

Службено лице
Ивана Антонијевић