“MARCO TRANS CARGO” d.o.o. – издавање дозволе за за сакупљање и транспорт неопасног отпада

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-231/21
Датум: 01. новембар 2021. године
КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада


Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера – "PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TRANSPORT I USLUGE MARKO TRANS CARGO DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), OGRANAK IZGRADNJA KARAGUJEVAC'' улица Саве Ковачевића бб, Крагујевац издато решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење број XXIV-02-501-231/21 од 10. септембра 2021. године, којим се оператеру - "PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TRANSPORT I USLUGE MARKO TRANS CARGO DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), OGRANAK IZGRADNJA KARAGUJEVAC'', издаје решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 - др. закон).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе за развој и инвестиције града Крагујевца, Секретаријату за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељењу за заштиту животне средине, ул. Николе Пашића бр. 6, канцеларија бр. 10, сваким радним даном, у времену од 7,30 до 15,30 сати.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018- др.закон).

Службено лице
Драган Маринковић